Zaproszenie do składania ofert (termin 20.01.2012r)

Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników zaprasza do złożenia oferty na dostawę surowców do realizacji prac badawczych w ramach projektu „MATERIAŁY OPAKOWANIOWE NOWEJ GENERACJI Z TWORZYWA POLIMEROWEGO ULEGAJĄCEGO RECYKLINGOWI ORGANICZNEMU” (umowa nr POIG.01.03.01-00-018/08-03) według poniższego zestawienia.

Lp.

Surowiec

Przeznaczenie

Właściwości

1.

Polimerowy wydłużacz łańcuchów (proszek).

Do wytłaczania i wtryskiwania kompozytów polimerowych z PLA z możliwością stosowania do wyrobów mających kontakt z żywnością.

Polimerowy składnik dodatkowy do polilaktydu (PLA) w postaci proszku o gęstości około 1 g/cm3, wagowo średniej masie cząsteczkowej nie większej niż 7 000 Da, nie pogarszający właściwości PLA, dodawany do osnowy polimerowej w ilości nie większej niż 1% wag., o temperaturze zeszklenia nie większej niż temperatura zeszklenia PLA.

 

Oferta powinna zawierać:

– cenę skalkulowaną dla ilości 100kg. Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z dostawą surowca,

– termin realizacji zamówienia,

– warunki gwarancji,

– warunki płatności (min. 21 dni od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego będącego podstawą do wystawienia faktury),

Do oferty należy załączyć kartę charakterystyki oferowanego surowca z opisem jego parametrów technicznych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Ostateczna decyzja w sprawie wyboru oferty należy do Zamawiającego.

Ofertę proszę przesłać mailem na adres m.korzeniewska@impib.pl; j.richert@impib.pl oraz pocztą na adres Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M.Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń do 20.01.2012r.

Zaproszenie do składania ofert (termin 20.01.2012r)