ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT z dnia 29.01.2015 r.

 na wykonanie prac  remontowych  na VIII i IX piętrze wieżowca przy ul. Szosa Chełmińskiej 30 dla potrzeb najemcy  – Państwowej Inspekcji Pracy.

Zamawiający Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z siedzibą w Toruniu przy ulicy Marii Skłodowskiej – Curie 55 zleci wykonanie prac remontowych na VIII i IX piętrze wieżowca przy ul. Szosa Chełmińskiej 30. W zakres prac wchodzi m.in. wymiana stolarki drzwiowej, wymiana wykładzin podłogowych na panele, wykonanie gładzi,  malowanie ścian i sufitów, remont łazienek. Zakres prac  zgodnie z załączonym wzorem umowy  z uwzględnieniem przedmiaru robót. Przy wykonywaniu robót Wykonawca powinien uwzględnić także uwagi i wytyczne Zamawiającego i Najemcy po ich zaakceptowaniu przez Zamawiającego.

Preferowany termin wykonania prac: do 15.03.2015 r.

Okres gwarancji: min. 36 miesięcy.

Termin płatności: min. 21 dni po odbiorze potwierdzonym protokołem, na podstawie faktury.

Oferty pisemne prosimy składać do 03.02.2015 roku do godz. 8.00 na adres:

Instytut IMPIB, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń lub w wersji elektronicznej na adres:m.korzeniewska@impib.pl lub sekretariat@impib.pl z dopiskiem „Prace adaptacyjne PIP”.

Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową, termin realizacji i termin gwarancji.

Zamawiający przy ocenie ofert w szczególności kierował się będzie oferowaną ceną, terminem wykonania oraz okresem gwarancji.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z udzielenia zamówienia bez podania przyczyny.

Ostateczna decyzja w sprawie wyboru oferty należy do Zamawiającego.

Osoba do kontaktu: Monika Korzeniewska,m.korzeniewska@impib.pl, tel. (56) 650-03-33 wew. 125

W załączeniu Zamawiający udostępnia:

Wzór umowy

Przedmiar robót

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT z dnia 29.01.2015 r.