Zaproszenie do składania ofert

icon_doc_page

Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników zaprasza do złożenia oferty w sprawie udzielenia zamówienia na Opracowanie merytoryczne i redakcję Strategicznego Planu Rozwoju Instytutu Materiałów Polimerowych i Barwników, w tym:

– przeprowadzenie analizy PEST,

– przeprowadzenie analizy SWOT,

– opracowanie merytoryczne i redakcja publikacji,

 Warunki podmiotowe

 Zapytanie adresowane jest do podmiotów/ osób posiadających udokumentowane doświadczenie w zakresie opracowania merytorycznego i realizacji planów strategicznych dla jednostek naukowych.

 Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym dołączony do niniejszego zapytania.

 Miejsce i termin złożenia oferty:

Oferty należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres s.kubica@impib.pl do dnia 28.06.2011r

Dodatkowe informacje:

Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:Dr inż. Stefan Kubica, Tel: tel. (56) 650 00 44, E-mail: s.kubica@impib.pl  

Ostateczna decyzja w sprawie wyboru oferty należy do Zamawiającego.

icon_doc_page

Zaproszenie do składania ofert