Zastępca Dyrektora ds. Badawczo – Rozwojowych

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

poszukuje kandydata na stanowisko:

 Zastępca Dyrektora ds. Badawczo – Rozwojowych

Miejsce pracy: Toruń

Opis stanowiska:
Osoba zatrudniona na ww. stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • efektywne planowanie, organizowanie, koordynowanie, zarządzanie oraz rozliczanie pracy komórek pionu badawczego
 • analizę rynku oraz trendów na rynku krajowym, europejskim i światowym
 • opracowanie i nadzór nad realizacją strategii rozwoju działalności naukowej i wdrożeniowej Instytutu
 • opracowanie, nadzór i koordynację realizacji rocznych planów badań naukowych i prac rozwojowych oraz sprawozdań z wykonania zadań badawczo-rozwojowych Instytutu
 • nadzór nad doskonaleniem działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej
 • koordynowanie zawierania porozumień i umów o współpracy w zakresie prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych i komercjalizacji, a także kształcenia kadr, pomiędzy Instytutem i przemysłem oraz innymi ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą
 • nadzór nad wysokim poziomem merytorycznym prac naukowych, rozwojowych i wdrożeniowych
 • identyfikację, zabezpieczenie i zarządzanie własnością intelektualną Instytutu
 • koordynowanie prac związanych z pozyskiwaniem i obsługą projektów krajowych
  i zagranicznych

Od kandydata oczekujemy:

 • co najmniej stopnia naukowego doktora (preferowane wykształcenie: techniczne, inżynierskie)
 • minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi; mile widziane doświadczenie w zarządzaniu zespołem na stanowisku kierowniczym w branży inżynierskiej
 • minimum 5-letnie doświadczenie w sektorze badawczo-rozwojowym, w tym samodzielne prowadzenie projektów
 • doświadczenie w zarządzaniu projektami i znajomość metodyk w tym obszarze
 • mile widziane doświadczenie w branży materiałów polimerowych
 • doświadczenia w pozyskiwaniu źródeł finansowych (tj. UE, programy wsparcia dla przedsiębiorstw) będzie dodatkowym atutem
 • umiejętność strategicznego i analitycznego myślenia
 • rozwinięte umiejętności komunikacji oraz pracy zespołowej, łatwość nawiązywania i podtrzymywania relacji biznesowych
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (oczekiwana znajomość języka angielskiego technicznego i biznesowego)
 • dobra znajomość języka polskiego w mowie i piśmie
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz narzędzi do zarządzania projektami

Z ustawy:

Art. 23.1. Dyrektorem lub zastępcą dyrektora do spraw badawczych może być osoba, która:

 • posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
 • korzysta z pełni praw publicznych;
 • posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • nie została ukarana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa wart.31ust.1pkt4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
 • w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • benefity pozapłacowe (ZFŚS, ubezpieczenie grupowe PZU)
 • pracę w atmosferze sprzyjającej rozwojowi
 • udział w targach, konferencjach, szkoleniach
 • atrakcyjne wynagrodzenie

Wykaz wymaganych dokumentów:

 • podanie o zatrudnienie
 • CV
 • Odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora

Aplikacje należy przesyłać na adres: Łukasiewicz – Instytut IMPiB, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 87-100 Toruń lub e-mail sekretariat@impib.lukasiewicz.gov.pl w tytule wpisując „rekrutacja zastępca dyrektora ds. badawczo-rozwojowych” do 23.06.2020 r.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych jednej poniższej klauzuli:

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego procesu rekrutacji prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb zarówno tej rekrutacji jak również jakiejkolwiek innej prowadzonej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Informujemy, że administratorem danych jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji na wskazane stanowisko. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Zastępca Dyrektora ds. Badawczo – Rozwojowych