Zawiadomienie o wyborze oferty

Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, informuje że w wyniku zaproszenia do składania ofert na dostawę na dostawę Analizatora FTIR do ciągłego pomiaru gazowych produktów podczas procesu spalania i systemu poboru i odprowadzania gazów z analizatora FTIR dokonano wyboru oferty złożonej przez wykonawcę:

Spectro-Lab

ul. Warszawska 100/102

05-092 Łomianki

Wartość oferty brutto: 575 000,00

Oferta była jedyną złożoną i otrzymała 100 punktów w podanym kryterium – cena 100%

Zawiadomienie o wyborze oferty