Zawiadomienie o unieważnieniu nr 1/GP/06/2011/II

Zawiadomienie o unieważnień postępowania

Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnia postępowanie i udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Stanowiska do badań właściwości reologicznych i przetwórczych tworzyw polimerowych.

Uzasadnienie

Wykonawca, którego oferta została wybrana przez Zamawiającego w trybie art. 91 uPzp nie podpisał umowy w terminie związania ofertą. Zamawiający dokonał wyboru kolejnej oferty w trybie art. 94 ust. 3 uPzp. Wykonawca który złożył tę ofertę także nie podpisał umowy.
Wobec braku innych ofert Zamawiający nie może dokonać wyboru kolejnej oferty w trybie art. 94 ust. 3 uPzp.
Ponadto wykonawca, którego oferta została wybrana w trybie art. 94 ust. 3 uPzp nie przedłużył terminu związania ofertą i odmówił zawarcia umowy.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
Dalsze prowadzenie postępowania zmierzającego do zawarcia umowy i jej wykonania nie leży w interesie publicznym, albowiem wybrany wykonawca nie zgłasza gotowości zawarcia umowy i jej wykonania. Sprzecznym z interesem publicznym byłoby nieograniczone w czasie oczekiwanie na zawarcie umowy z Wykonawcą, który po upływie terminu związania ofertą nie jest zainteresowany realizacją zamówienia finansowanego ze środków publicznych.
Z tych względów mając na uwadze także treść art. 93 ust. 1 pkt 7 uPzp Zamawiający postanowił i unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia.

Zawiadomienie o unieważnieniu nr 1/GP/06/2011/II