Zawiadomienie o unieważnieniu nr 2/NG/1/2012/III z dn. 10.05.2012r.


Zamawiający działając na podstawie ort. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (uPzp) unieważnił postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego na dostawę do Oddziału Farb i Tworzyw w Gliwicach, ul. Chorzowska 50A zestawu aparatury do pomiaru właściwości elektrycznych materiałów polimerowych i powłok – aparatura do oznaczania właściwości dielektrycznych.

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, która podlegała odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp.

Zawiadomienie o unieważnieniu nr 2/NG/1/2012/III z dn. 10.05.2012r.