Zawiadomienie o wyborze oferty 1/NG/1/2014/1

Toruń, dn. 25.06.2014r.

Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.) zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na dostawę i montaż w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego korpusu aparatury badawczej do otrzymywania opakowań z surowców odnawialnych wraz z oprzyrządowaniem dokonano wyboru oferty złożonej przez wykonawcę:

ROTOR Janusz Ciesiółka

ul. Apollina 34

81-601 Gdynia

Wartość oferty brutto: 192 000,00

Oferta była jedyną złożoną przez wykonawcę, do którego skierowano zaproszenie do składania ofert i otrzymała 100 punktów w podanych kryteriach – cena 75% i termin realizacji 25%, w tym kryterium cena – 75 pkt, kryterium termin realizacji – 25 pkt.

Zawiadomienie o wyborze oferty 1/NG/1/2014/1