Zawiadomienie z dn. 29.11.2012 nr 1/NG/06/2012/II

Zawiadomienie


O wyborze najkorzystniejszej oferty na Całodobowy dozór i ochronę mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Numer ogłoszenia
: 453870 – 2012; data zamieszczenia: 16.11.2012


    
Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Całodobowy dozór i ochronę mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników


dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę:

Przedsiębiorstwo Usługowe

„JAREXS” SP. Z O.O.

ul. Okólna 1a

59-220  Legnica

Wartość oferty brutto: 518 157,96 zł

Oferta otrzymała 100 punktów w podanym kryterium najniższa cena  (cena 100%)

 

Pozostałe oferty podlegające ocenie otrzymały następującą ilość punktów:

 

  1.  Biuro Ochrony Przedsiębiorstw,  MERPOL SP. Z O.O.,  ul. Dąbrowskiego 164a

60-594 Poznań – wartość oferty 522 000,00zł

Oferta otrzymała 99 punktów

 

  1. KAROR – BIS SP. Z O.O., ul. Unii Europejskiej 4, 86-050 Solec Kujawski – wartość  

oferty 604 717,20 zł

Oferta otrzymała 86 punktów

Zawiadomienie z dn. 29.11.2012 nr 1/NG/06/2012/II