Zawiadomienie z dnia 01.12.2010

Zawiadomienie z dnia 1 grudnia 2010 r.
o wyborze najkorzystniejszej oferty na:

Całodobowy dozór i ochrona mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych

nr sprawy 1/NR/09/2010/II, nr ogłoszenia: 319577 – 2010

Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Całodobowy dozór i ochrona mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych”, na podstawie wyznaczonego kryterium ceny – 100% (najniższa cena), wybrano ofertę

Biuro Ochrony Przedsiębiorstw MERPOL Sp. z o.o.
ul. Dąbrowskiego 164a
60-594 Poznań
Wartość oferty brutto : 729 504,00 zł
Oferta otrzymała 100 punktów.

Pozostałe oferty otrzymują następującą ilość punktów:

    Przedsiębiorstwo Usługowe „JAREX’ Sp. z o.o., ul. Okólna 1A, 59-220 Legnica, Oferta otrzymała 96 punktów
    „KAROR-BIS” Sp. z o.o., ul. Unii Europejskiej 4, 86-050 Solec Kujawski, Oferta otrzymała 95 punktów

Zawiadomienie z dnia 01.12.2010