Zawiadomienie z dnia 05.04.2011

Toruń dnia 2011-04-05

Zawiadomienie

O wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę stanowiska do badań wpływu substancji bakteriobójczych na właściwości mechaniczne i chemiczne materiałów polimerowych

Numer ogłoszenia: 33890 – 2011; data zamieszczenia: 02.03.2011

Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych ((Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na stanowiska do badań wpływu substancji bakteriobójczych na właściwości mechaniczne i chemiczne materiałów polimerowych dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę:

ALCHEM GRUPA Sp. z o.o.

ul. Polna 21

87-10 Toruń

Wartość oferty brutto 359 716,04 zł.

Oferta była jedyną złożoną i otrzymała 100 punktów

Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, przy czym Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem tego terminu zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy p.z.p.

Zawiadomienie z dnia 05.04.2011