Zawiadomienie z dnia 06.10.2011

Zawiadomienie
O wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę aparatu dyspergującego przepływowego z wypełnieniem perełkowym
Numer ogłoszenia: 279720 – 2011; data zamieszczenia: 08.09.2011

Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę aparatu dyspergującego przepływowego z wypełnieniem perełkowym dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę:

Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe
Eurotom Sp. z o.o.
ul. Wąwozowa 21/29
02-796 Warszawa

Wartość oferty brutto 199 656,56 zł
Oferta była jedyną i otrzymała 100 punktów

Zawiadomienie z dnia 06.10.2011