Zawiadomienie z dnia 2011-08-26

icon pdf page

Toruń dnia 2011-08 – 26

1/GP/06/2011/II

Zawiadomienie

O wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę Stanowiska do badań właściwości reologicznych i przetwórczych tworzyw polimerowych

Numer ogłoszenia: 2011/S 118-194795; data zamieszczenia: 22/06/2011

Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) zwanej dalej „uPzp”zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Stanowiska do badań właściwości reologicznych i przetwórczych tworzyw polimerowych na podstawie wyznaczonego kryterium ceny – 100% (najniższa cena)

dokonano wyboru oferty złożonej przez wykonawcę:

ZAMAK Zakład Maszyn Kablowych Sp. z o.o.

ul. H. Pachońskiego 5A31-223 Kraków

Wartość oferty brutto 774 900,00 zł

Oferta otrzymała 100 punktów

Pozostałe oferty złożone w postępowaniu:

Brabender GmbH & Co. KG

Kulturstr. 51-55; 47055 Duisburg; Niemcy

Wartość oferty brutto 847096,38 zł,

po doliczeniu podatku od towarów i usług zgodnie z art. 91 ust. 3a uPzp – 1 041 928,55 zł

Oferta otrzymała 74 punkty

icon pdf page ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie z dnia 2011-08-26