Zawiadomienie z dnia 26.08.2011

icon pdf page

Toruń dnia 2011-08 – 26
5/GP/08/2011/I

Zawiadomienie

o wyborze najkorzystniejszej oferty na Dostawę urządzeń badawczych

Numer ogłoszenia: 2011/S 114-188699; data zamieszczenia: 16/06/2011

Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm), zwanej dalej „uPzp” zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę urządzeń badawczych na podstawie wyznaczonego kryterium ceny – 100% (najniższa cena) dla poszczególnych części zamówienia wybrano ofertę wykonawcy:

Część 1

Comef Aparatura Naukowo-Badawcza Andrzej Wiśniewski

ul. Gdańska 2

40-719 Katowice

Wartość oferty brutto 585 999,06 zł

Oferta jako jedyna odpowiadała wymaganiom określonym w SIWZ  i otrzymała  100 punktów

Część 2

Perlan Technologies Polska Sp. z o.o.

ul. Puławska 303

02-785 Warszawa

Wartość oferty brutto 244 032,00 zł

Oferta otrzymała 100 punktów i była jedyną  złożoną ofertą

Część 3

Messer Polska Sp. z o.o.

ul. Maciejkowicka 30

41-503 Chorzów

Wartość oferty brutto 789 021,00 zł

Oferta otrzymała 100 punktów i była jedyną  złożoną ofertą  

icon pdf page ZAWIADOMIENIE

Zawiadomienie z dnia 26.08.2011