Zmiana treści SIWZ 1/GP/12/2011/I

Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu działając na podstawie art. 38 ust. 4 uPzp dokonał zmiany SIWZ w § 8 ust. 3 wzoru umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ), który otrzymał  następujące brzmienie:
„3. Zleceniobiorca przedstawi na każde żądanie zleceniodawcy:
1)    aktualną polisę ubezpieczeniową odpowiedzialności cywilnej, deliktowej i kontraktowej, z sumą ubezpieczenia co najmniej 1.000.000 zł w zakresie prowadzonej działalności objętej przedmiotem umowy, wraz z dowodem zapłaty składki,
2)    aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej objętej przedmiotem umowy,
3)    aktualne licencje pracowników ochrony w zakresie wymaganym przez Zleceniodawcę,
4)    aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z opłaceniem podatków przez Zleceniobiorcę (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed wystąpieniem z żądaniem),
5)    aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału ZUS potwierdzającego że Zleceniobiorca nie zalega z opłaceniem  składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed wystąpieniem z żądaniem),
6)    aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności pracowników za przestępstwa umyślne zatrudnionych przez Zleceniobiorcę do wykonywania przedmiotu umowy (wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed wystąpieniem z żądaniem).”

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania ofert z 15.11.2011r. godz. 9.00 na 16.11.2011r. godz. 9.00, oraz termin otwarcia ofert z 15.11.2011r. godz. 9.15 na 16.11.2011r. godz. 9.15.

Tekst jednolity SIWZ.

Zmiana treści SIWZ 1/GP/12/2011/I