Zawiadomienie nr 1/NG/02/2013/I o wyborze najkorzystniejszej oferty

1/NG/02/2013/I                                                                                           Toruń dnia 06.06.2013 r.
                                                                                              


Zawiadomienie


o wyborze najkorzystniejszej oferty na „ II etap modernizacji i przystosowania wewnętrznej części hali produkcyjno-montażowej do celów naukowo-badawczych”

Numer ogłoszenia: 165930 – 2013; data zamieszczenia: 25.04.2013
    
Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) p.z.p. zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „
II ETAP MODERNIZACJI I PRZYSTOSOWANIA WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI HALI PRODUKCYJNO-MONTAŻOWEJ DO CELÓW NAUKOWO-BADAWCZYCH”

dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę:

USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE

„TOM – BUD” Tomasz Krauze

ul. Traugutta 10

87-140 CHEŁMŻA

 

Wartość oferty brutto: 780 000,00 zł

Powyższa oferta była jedyną złożoną ofertą i otrzymała 100 punktów w podanym kryterium najniższa cena (cena 100%)

Zawiadomienie nr 1/NG/02/2013/I o wyborze najkorzystniejszej oferty