Analiza chemiczna składu gumy /mieszanek, granulatów, wyrobów gumowych/

obejmuje wykrycie i zidentyfikowanie oraz oznaczenie ilościowe rodzaju substancji chemicznych wchodzących w skład mieszanki gumowej, stanowiących następujące składniki:

  1. polimer / polimery
  2. siarka, chlor, azot
  3. przyspieszacze
  4. przeciwutleniacze
  5. zmiękczacze / plastyfikatory
  6. sadza / napełniacze sadzowe /
  7. składniki mineralne / napełniacze mineralne

Badania są prowadzane przy zastosowaniu procedur badawczych opracowanych na podstawie norm ISO i PN oraz procedur własnych następującymi metodami:

– pirolitycznej chromatografii gazowej PGC (PN – ISO 7270)
– spektrofotometrii w zakresie podczerwieni IR (ISO – 4650)
– spektrofotometrii w zakresie ultrafioletu UV
– chromatografii cieczowej HPLC
– chromatografii cienkowarstwowej TLC (PN – 79/C-04226)
– jednoczesnej analizy termicznej TGA/DTA (ISO 9224-1,2)
– atomowej spektrometrii absorpcyjnej ASA
– metodami analizy chemicznej

Analiza chemiczna składu gumy /mieszanek, granulatów, wyrobów gumowych/