BADANIE PROCESU WYTWARZANIA NANOKOMPOZYTU POLIPROPYLENU Z MONTMORYLONITEM

Autorzy: JAN GOŁĘBIEWSKI, Artur Różański, Andrzej Gałęski
Tytuł: BADANIE PROCESU WYTWARZANIA NANOKOMPOZYTU POLIPROPYLENU Z MONTMORYLONITEM

Streszczenie:

Na podstawie literatury scharakteryzowano montmorylonit (MMT) jako nanonapełniacz kompozytów polimerowych. Omówiono strukturę MMT i możliwości jej modyfikacji. Badania własne dotyczyły procesu wytwarzania nanokompozytów na podstawie izotaktycznego polipropylenu (PP) z MMT z zastosowaniem trzech wariantów metody wytłaczania dwuślimakowego. Trzecim składnikiem nanokompozytów był polipropylen szczepiony bezwodnikiem maleinowym będący kompatybilizatorem układu MMT/PP. Określono wpływ wariantu wytłaczania oraz wzajemnego stosunku składników kompozytu na właściwości użytkowe otrzymanego produktu (masowy wskaźnik szybkości płynięcia, statyczne i dynamiczne właściwości mechaniczne, odporność cieplna, właściwości barierowe i przepuszczalność dla tlenu). Wykazano, że dzięki zastosowanej metodzie wytwarzania nanokompozytu – przy użyciu ścinająco – mieszającej konfiguracji ślimaków – możliwe jest uzyskanie w nanokompozycie całkowicie eksfoliowanego i równomiernie rozproszonego MMT; powoduje to znaczne polepszenie badanych właściwości nanokompozytów.

Opublikowano: Polimery 2006, 51, 5, 374

BADANIE PROCESU WYTWARZANIA NANOKOMPOZYTU POLIPROPYLENU Z MONTMORYLONITEM