Certyfikaty i koncesje

Certyfikat Zarządzania Jakością

W Centrum Elastomerów i Gumy jest wdrożony System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2015-10 gwarantującej rzetelność i wysoką jakość świadczonych usług.

 • planowanie i produkcja wyrobów gumowych i gumowo-metalowych,
 • badania mieszanek, surowców i wyrobów gumowych

Koncesja MSWiA

Centrum Elastomerów i Gumy posiada koncesję MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu elementami i składnikami wyrobów o przeznaczeniu obronnym lub policyjnym.

Certyfikacja wyrobów

W Centrum Farb i Tworzyw działa Jednostka Certyfikująca Wyroby (JCW), która spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 Ocena zgodności – Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi, i jest akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA)

Jednostka Certyfikująca Wyroby
Łukasiewicz – IMPiB Centrum Farb i Tworzyw w Gliwicach

Jesteśmy Jednostką Certyfikującą Wyroby (JCW) akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji i posiadamy ściśle określoną Politykę Jakości oraz Deklarację bezstronności. Spełniamy wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 Ocena zgodności – Wymagania dla jednostek certyfikujących wyroby, procesy i usługi. Działalność akredytowaną realizuje Biuro Normalizacji i Certyfikacji Wyrobów w Oddziale Farb i Tworzyw w Gliwicach i jako JCW jest uprawnione do certyfikacji:

 • zgodności wyrobów,
 • na znaki zgodności (znak ekologiczny „E” zastrzeżony przez Instytut IMPiB),
 • stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych (system krajowy).

Certyfikacja zgodności wyrobów i na znaki zgodności prowadzona jest przez nas zgodnie z programem certyfikacji wyrobu typu 5. według PN-EN ISO/IEC 17067:2014-01 Ocena zgodności – Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów i zgodnie z programami JCW jakimi są:

 • Program certyfikacji wyrobów na certyfikat zgodności (CZ)
 • Program certyfikacji wyrobów na znak ekologiczny „E” (E-CERT)

Certyfikację stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych prowadzimy według krajowego systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966, z póź. zm.).

Zgodnie z zakresem akredytacji Biuro Normalizacji i Certyfikacji Wyrobów w Oddziale Farb i Tworzyw w Gliwicach zajmuje się certyfikacją m.in.:

 • wyrobów z tworzyw sztucznych, w tym: rur, rurociągów i ich elementów,
 • systemów kanalizacyjnych zewnętrznych,
 • wyrobów oksydegradowalnych z termoplastycznych tworzyw sztucznych (na znak ekologiczny „E” według Kryteriów Technicznych),
 • opakowań zabezpieczonych przed otwarciem przez dziecko
 • farb i lakierów (w tym na znak ekologiczny „E” według Kryteriów Technicznych).

Pełny zakres akredytacji JCW można znaleźć na stronie Polskiego Centrum Akredytacji: www.pca.gov.pl oraz w poniższych załącznikach do pobrania.

Certyfikaty Akredytacyjne

W Laboratoriach Badawczych został wdrożony system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz wytycznymi Polskiego Centrum Akredytacji dotyczącymi laboratoriów badawczych. Laboratorium prowadzi działalność zgodnie z Polityką Jakości opisaną w dokumentacji systemowej.