dr inż. Andrzej Stasiek – Adiunkt

Stasiek Andrzej

 

Stasiek AndrzejDr inż. Andrzej Stasiek w roku 1991 ukończył Wydział Mechaniczny Akademii Techniczno – Rolniczej w Bydgoszczy. Zajmuje się procesami przetwórstwa tworzyw polimerowych oraz maszynami i urządzenia do przetwórstwa tworzyw polimerowych.


Publikacje:

Wykaz publikacji z listy filadelfijskiej

1. A. Rozpłoch, A. Stasiek, J. Dzwonkowski, J. Patyk, J. Czupryńska, „Badania krystaliczności folii polipropylenowej na podstawie widm dyfrakcji rentgenowskiej analizowanych metodą Marquarta – Levenberga”, Polimery, 2002 , 2, 90
2. A. Stasiek, J. Dzwonkowski, „Badanie właściwości wytłaczanego polietylenu spienionego”, Przemysł Chemiczny 2005, 84/1, str. 22-24
3. K.Bajer, H.Kaczmarek, J.Dzwonkowski, A. Stasiek, D.Ołdak, „Photochemical and thermal stability of degradable PE/paper waste composites obtained by extrusion”, Journal of Applied Polymer Science, 2007, Vol. 103, Issue 4, Pages 2197-2206
4. H. Kaczmarek, A. Zielińska, G. Sionkowski, K. Bajer, A. Stasiek, J. Dzwonkowski, „The resistance of wood fibers-poly(vinyl chloride) composites to UV-irradiation”, Polimery, 2008, 53, nr 1, str 60-63
5. K. Formela, J. Haponiuk, P. Stankiewicz, A. Stasiek, „Dewulkanizacja ciągła rozdrobnionych odpadów gumowych”, Przemysł Chemiczny, 2011, 90/12, 2175-2178
6. J. Stasiek, K. Bajer, A. Stasiek, M. Bogucki, „Wytłaczarki dwuślimakowe współbieżne do kompozytów polimerowych, metoda doświadczalnego badania procesu wytłaczania”, Przemysł Chemiczny, 2012, 91/2, 224-230
7. A. Stasiek, D. Łubkowski, M. Bogucki, „ Badania procesu wytłaczania polipropylenu modyfikowanego talkiem”, Przemysł Chemiczny, 2012, 91/8, 1625-1629
8. M. Boryga, A. Graboś, W. Fidut, G. Kalbarczyk, A. Stasiek, J. Dzwonkowski, „Mieszalnik z przekładnią planetarną dla kompozytów światło utwardzalnych”, Przemysł Chemiczny, 2012, 91/8, 1518-1522
9. K. Formela, K. Kołecka, P. Stankiewicz, J. Haponiuk, A. Stasiek „ Wpływ całkowitej zawartości sadzy na właściwości mieszanin SBR/de wulkanizat” Przemysł Chemiczny, 2012, 91/9, 1767-1769
10. K. Formela, K. Kołecka, P. Stankiewicz, J. Haponiuk, A. Stasiek „ Wpływ warunków dewulkanizacji rozdrobnionych odpadów gumowych na właściwości rewulkanizatów” Przemysł Chemiczny, 2012, 91/9, 1770-1774
11. K. Formela, M. Bogucki, A. Stasiek, M. Cysewska, J. Haponiuk „ Charakterystyka procesu ciągłej dewulkanizacji termomechanicznej odpadów gumowych z zastosowaniem metod doświadczalnych” Przemysł Chemiczny, 2013, 92, 3, 342 -346
12. A. Stasiek, A. Raszkowska-Kaczor, K. Bajer, „Wpływ obecności środka wspomagającego sieciowanie oraz zawartości środka porującego na właściwości polietylenowych pianek chemicznie sieciowanie”, Przemysł chemiczny, 2013, 6, 1038-1041
13. A. Stasiek, A. Raszkowska – Kaczor, K. Janczak „Spienianie polilaktydu” Przemysł Chemiczny 2014, 93, 1, 117-119
14. K. Bajer, A. Stasiek, A. Raszkowska-Kaczor, D. Bajer, „Przetwórstwo skrobi metodą periodyczną oraz przy użyciu wytłaczarek jednoślimakowych”, Przemysł Chemiczny, 2014, 93, 1, 76-78
15. A. Stasiek, A. Raszkowska-Kaczor, K. Janczak, „Spienianie polilaktydu modyfikowanego”, Przemysł Chemiczny, 2014, 93, 2, 217-219
16. K. Bajer, A. Stasiek, A. Raszkowska-Kaczor, D. Bajer, „Wytłaczanie skrobi przy użyciu wytłaczarek dwuślimakowych”, Przemysł Chemiczny, 2014, 93, 2, 192-195
17. A. Stasiek, A. Raszkowska-Kaczor, K. Formela, „Badania wpływu nieorganicznych napełniaczy proszkowych na właściwości polipropylenu”, Przemysł Chemiczny, 2014, 93, 6, 888-892
18. Raszkowska – Kaczor, A. Stasiek, K. Janczak „Chemically crosslinked polyethylene foams of limited flammability. (Rapid Communication)” Polimery, 2015, 4, 60, 283-285

Inne publikacje, monografie i materiały konferencyjne
1. Stasiek A., Szumski Z., Dzwonkowski J. „ Linie technologiczne do wytwarzania folii z poli(tereftalanu etylenu)”, Przetwórstwo Tworzyw, 2004, 1, 10
2. Stasiek A., Łubkowski D., Dzwonkowski J., Szumski Zb., „Badania właściwości wytłaczanego porowatego poli(chlorku winylu)”, Przetwórstwo Tworzyw, 2005, 5, 11
3. Stasiek A., Dzwonkowski J. „Modyfikowanie polipropylenu napełniaczami proszkowymi nieorganicznymi w procesie wytłaczania dwuślimakowego współbieżnego” Przetwórstwo Tworzyw, 2005, 1, 11
4. Stasiek A. „Wpływ konstrukcji segmentów ślimaków wytłaczarek dwuślimakowych na charakterystykę procesu wytłaczania „ XII Warsztaty Profesorskie” , Bachotek
3-6.06.2007.
5. Stasiek A. „Wpływ konstrukcji segmentów ślimaków wytłaczarek dwuślimakowych na charakterystykę procesu wytłaczania” ,Przetwórstwo Tworzyw, 2007, 5, 13
6. Stasiek A., Łubkowski D., Dzwonkowski J., „Wytłaczanie rur trzywarstwowych z warstwą polietylenu sieciowanego PE-X”, Przetwórstwo Tworzyw, 2007, 2, 13
7. Stasiek A., Łubkowski D., Dzwonkowski J., „Badanie procesu wytłaczania folii- z Polikaprolaktonu (PCL)” , Przetwórstwo Tworzyw, 2007, 4, 13
8. Stasiek A. „Wpływ cech konstrukcyjnych ślimaków na degradację tworzywa w procesie wytłaczania dwuślimakowego” TEKA, PAN Oddział w Lublinie , Lublin 2008 .
9. Stasiek A., Dzwonkowski J., Łubkowski D., „Badanie procesu wytłaczania folii z biodegradowalnego polimeru poli(kwasu mlekowego) PLA”, Przetwórstwo Tworzyw, 2008, 1, 14
10. A. Stasiek, D. Łubkowski, A. Szach, „Metody sieciowania rur z warstwą PE-Xb”, Przetwórstwo Tworzyw, 2009, 5, 15
11. Krzysztof Bajer, Andrzej Stasiek, „Charakterystyka mieszanin PE-LD i PE – LD/EVA porowanych chemicznie”, Przetwórstwa Tworzyw, 2010, 6,
12. K. Bajer, A. Stasiek, Marcin Bogucki, Dagmara Bajer „Wytłaczanie plastyfikowanej skrobi za pomocą wytłaczarki dwuślimakowej” Przetwórstwa Tworzyw, 2011, 4
13. K. Formela, K. Kołacka, P. Stankiewicz, J. Haponiuk, A. Stasiek, Optymalizacja dewulkanizacji ciągłej rozdrobnionych odpadów gumowych, [w:] Modyfikacja Polimerów. Stan i perspektywy w roku 2011, praca zbiorowa pod redakcją R. Stellera, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2011: 493 – 496, ISBN 978-83-96520-09-1.
14. K. Formela, K. Kołacka, P. Stankiewicz, J. Haponiuk, A. Stasiek, „Wpływ warunków dewulkanizacji rozdrobnionych odpadów gumowych na właściwości rewulkanizatów”, poster, 14 Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Elastomery – innowacji i zrównoważony rozwój.” 23-25 listopada 2011.
15. Andrzej Stasiek „Przegląd literatury dotyczącej procesu porowania polilaktydu (PLA) „Polimery biodegradowalne”, Toruń 2011, ISBN 978-83-9305513-6-6.
16. A. Stasiek, A. Raszkowska-Kaczor, Wpływ zawartości środka porującego na właściwości wytworów porowatych chemicznie sieciowanych na bazie polietylenu, Przetwórstwo Tworzyw, 2013, 2, 109-114.
17. K. Formela, M. Cysewska, J. Haponiuk, A. Stasiek, “The influence of feed rate and shear forces on the devulcation process of ground tire rubber (GTR) conducted in a co-rotating twin screw extruder” Polimery, 2013, 58, 11-12, 906-912


Kontakt:

tel. 56 650-00-44 w. 167
e-mail: andrzej.stasiek@impib.lukasiewicz.gov.pl

dr inż. Andrzej Stasiek – Adiunkt