Konkurs – 13.05.2011

KONKURS PONIŻEJ 14 TYS EURO

ogłoszony w dniu 13.05.2011 r. na  wykonanie usług badawczych związanych z:

„Przeprowadzeniem badań w kierunku opracowania procesu łagodnego utleniania skrobi ziemniaczanej za pomocą nadtlenku wodoru.”.

    Zamawiający: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z siedzibą w Toruniu przy ulicy Marii Skłodowskiej – Curie 55 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę badawczą związaną z: „Przeprowadzeniem badań w kierunku opracowania procesu łagodnego utleniania skrobi ziemniaczanej za pomocą nadtlenku wodoru”.

HARMONOGRAM PRAC BADAWCZYCH

Lp.
    Nazwa zadania badawczego Kwota brutto2
1    Opracowanie procesu utleniania skrobi ziemniaczanej za pomocą nadtlenku wodoru i otrzymania produktu o najwyższym stopniu utlenienia i jednocześnie największym ciężarze cząsteczkowym.     
2    Wytworzenie partii próbnej produktu w ilości co najmniej 2 kg     
3    Charakterystyka produktu końcowego, w którego zakres wchodzi:
– Analiza rentgenograficzna (wyznaczenie stopnia i typu krystaliczności)
– Analiza spektroskopowa IR (opis pasm charakterystycznych przed i po utlenianiu)
– Stopień utlenienia (podstawienia)
– Chłonność wody i wilgoci
– Ciężar cząsteczkowy i stopień polidyspersji
– Analiza termiczna (wyznaczenie parametrów termicznych i pozostałości węglowej przed i po utlenianiu)    
4    Przeprowadzenie porównawczych badań procesu biodegradacji wybranych syntetycznych poliestrów oraz utlenionej skrobi w warunkach kompostowania przemysłowego. Badania należy przeprowadzić w pryzmie kompostowej o składzie zbliżonym do następującego: 40% liści, 30% zrąbków drzewnych 30% trawy, oraz w kontenerze zamkniętym z udziałem składników wymienionych powyżej, ale dodatkowo z ok. 40% zawartością odpadów z gospodarstw domowych zebranych na drodze segregacji.    
5    Analiza i interpretacja wyników badań.     
6    Raport z przeprowadzonych badań.     
      RAZEM  BRUTTO     

2. Powyższa praca wchodzi w zakres prac realizowanych w projekcie finansowanym przez NCBiR. Projekt „Ulegające biodegradacji tworzywo polimerowe przeznaczone na opakowania odpadów organicznych oraz folie rolnicze i ogrodnicze”, nr umowy NR 05-0036-10/2010.

3. Termin wykonania badań: do 30.09.2011 r.

4. Podstawą obioru pracy będą wyniki badań przedstawione Zamawiającemu przez Wykonawcę, oraz podpisanie protokołu zdawczo-odbiorczego.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie usługi badawczej powinno obejmować także wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych.

6. Termin płatności: 14 dni po protokolarnym odbiorze, na podstawie faktur Wykonawcy.

7. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe z wykonanej usługi badawczej na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności:

a. utrwalanie,

b. zwielokrotnienie techniką cyfrową, drukiem,

c. wyświetlanie,

d. rozpowszechnianie online,

e. upowszechnianie w audycjach,

f. odtwarzanie,

g. nadawanie w telewizji,

h. publikacja w czasopismach naukowo – technicznych.

i. Przeniesienie praw autorskich do dzieła nastąpi w dniu jego przejęcia przez Zamawiającego, na podstawie protokołu odbioru.

Oferty pisemne prosimy składać do 27.05.2011 roku na adres:

Instytut IMPIB, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, p. 107 oraz wersje elektroniczną na adres: k.bajer@impib.pl.

Oferta powinna zawierać kalkulację cenową, termin realizacji, warunki płatności oraz informacje o doświadczeniu oferenta w zakresie ww. badań.

Ostateczna decyzja odnośnie wyboru oferty należy do Zamawiającego Osoba do kontaktu: Krzysztof Bajer, k.bajer@impib.pl, tel: 605609849

Konkurs – 13.05.2011