Negocjacje w sprawie sprzedaży nieruchomości 13.03.2012

Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu; 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 zaprasza zainteresowane podmioty gospodarcze do negocjacji w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej oraz środków trwałych związanych z działalnością likwidowanego Oddziału Barwników i Produktów Organicznych w Zgierzu, 95-100 Zgierz, ul. Chemików 2/4. (dawny Instytut Barwników i Produktów Organicznych).

Przedmiotem sprzedaży jest:

1.       Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami o funkcji biurowo-przemysłowej, położona w Zgierzu przy ul. Chemików 2/4, obejmująca prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntu numerem 90/415 (obręb 121) o powierzchni 8.158 m2 oraz budynki:

a.        budynek laboratorium o powierzchni użytkowej 872,20 m2,   (nr budynku – 1)

b.       hala półtechniki o powierzchni użytkowej 762,90 m2, w tym część warsztatowa o powierzchni użytkowej 195,90 m2, (nr budynku – 2)

c.        część laboratoryjno-warsztatowa przy hali półtechniki o powierzchni użytkowej 1.349 m2 (nr budynku – 3)

d.       budynek biurowo-laboratoryjny o powierzchni użytkowej 939,50 m2, (nr budynku – 4)

e.       łącznik o powierzchni użytkowej 296,60 m2, (nr budynku – 5)

f.         magazyn gazów technicznych o powierzchni użytkowej 13,50 m2 (trzynaście i 50/100 metra kwadratowego), (nr budynku 6)

g.        budynek portierni o powierzchni użytkowej 7 m2,( nr budynku 7)

h.       rozprężania eteryny o powierzchni zabudowy 11,50 m2

stanowiącymi odrębną od gruntu nieruchomość. Dla nieruchomości ustanowiona jest księga wieczysta KW LD1G/00035732/2, prowadzona przez Sad Rejonowy w Zgierzu. Wartość rynkowa nieruchomości ustalona na podstawie operatu szacunkowego wynosi – 1 980 900,-  netto.

2.       Kotły i maszyny energetyczne (grupa 3) wg wykazu zawartego w raporcie z wyceny o łącznej wartości rynkowej  – 20 606,00 – zł.

3.       Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (grupa 4) wg wykazu zawartego w raporcie z wyceny o łącznej wartości  rynkowej –  35 922,00 – zł.

4.       Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty (grupa 5) wg wykazu zawartego w raporcie z wyceny o łącznej wartości rynkowej –  39 597,00 – zł.

5.       Urządzenia techniczne (grupa 6) wg wykazu zawartego w raporcie z wyceny o łącznej wartości rynkowej – 7 439,00 – zł.

6.       Środki transportu (grupa 7) wg wykazu zawartego w raporcie z wyceny o łącznej wartości rynkowej –  18 800,00- zł.

7.       Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa 8) wg wykazu zawartego w raporcie z wyceny o łącznej wartości rynkowej – 3 628,00- zł.

8.       Inwentarz (grupa 9)   o łącznej wartości rynkowej 1 548 – zł.

Hala półtechniki wyposażona jest w: aparaty kwasoodporne i emaliowane o objętości od 50 dcm3 do 4.000 dcm3, z podłączonymi mediami.  Część pomieszczeń laboratoryjnych i biurowych jest  wynajmowana odpłatnie. Łącznie zawartych jest 8 umów najmu.

Z przedmiotem sprzedaży, raportem z wyceny środków trwałych oraz operatem dotyczącym wartości rynkowej i stanu zabudowanej działki nr 90/415 można zapoznać się w siedzibie Oddziału Barwników i Produktów Organicznych w Zgierzu, ul. Chemików 2/4; 95-100 Zgierz.

Instytut jest zainteresowany ofertami zakupu: 1) całości – nieruchomość plus wszystkie środki trwałe Oddziału; 2) nieruchomości plus wybrane środki trwałe Oddziału, 3) wyłącznie nieruchomości, 4) wyłącznie wybranych środków  trwałych.

 

Warunkiem przystąpienia do negocjacji jest przesłanie do Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej – Curie 55; 87-100 Toruń, pisemnej oferty wstępnej nabycia ww. składników majątkowych, w terminie do 30.03.2012r. (w przypadku wysłania pocztą decyduje data wpływu). Ważna oferta wstępna powinna zawierać:

          aktualne dane oferenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę i siedzibę oraz formę prawną oferenta, NIP, REGON, ew. PESEL) oraz aktualny (3 miesiące) wypis z właściwego rejestru,

          określenie przedmiotu zakupu oraz ewentualnie proponowaną cenę zakupu,

          zgodę oferenta na parafowanie wynegocjowanej umowy sprzedaży, w celu uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa w trybie art. 5a-c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 z późn. zm.),

          zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży,

          oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym sprzedawanych składników majątkowych oraz nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.                          

Podmioty, które złożą ważną ofertę wstępną zostaną zaproszone do negocjacji. Przedmiotem negocjacji będzie cena zakupu wybranych składników aktywów trwałych Oddziału oraz zapisy umowy sprzedaży. Po zakończeniu negocjacji, w terminie 7 dni, podmioty zaproszone do negocjacji zobowiązane będą do złożenia ofert wiążących. Złożone oferty wiążące zostaną ocenione przez Zespół ds. rokowań powołany przez Dyrektora Instytutu, który dokona wyboru podmiotów, z którymi podpisana zostanie umowa sprzedaży.     

Instytut ma prawo odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn, przedłużenia terminów składania ofert, wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie negocjacje oraz nie zwraca kosztów negocjacji poniesionych przez zainteresowane podmioty.

Szczegółowych informacji o przedmiotach sprzedaży, w Oddziale Barwników i Produktów Organicznych w Zgierzu, udzielać będzie Pan Wiesław Sobolewski – dyrektor Oddziału, tel. kom. 500 053 725. Pytania dotyczące procedury negocjacji można przesyłać na adres sekretariat@impib.pl lub faksem na nr 56 6500333.

Negocjacje w sprawie sprzedaży nieruchomości 13.03.2012