Normalizacja

KT 240 ds. Maszyn i Urządzeń do przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Mieszanek Gumowych zajmuje się tematyką w zakresie maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych w tym m.in.: wytłaczarek i urządzeń współpracujących, pras specjalnych, wtryskarek, mieszarek, urządzeń do przetwórstwa odpadów z tworzyw sztucznych oraz oprzyrządowania i technologii związanej z wyżej wymienionymi urządzeniami.
Tematyka, którą zajmuje się KT 240 są zainteresowani wytwórcy wszystkich rodzajów maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych oraz ich oprzyrządowania i urządzeń pomocniczych:
– producenci wytłaczarek i linii wytłaczarskich;
– producenci wtryskarek;
– producenci maszyn do termoformowania;
– producenci form, urządzeń pomocniczych i podzespołów;
– producenci maszyn i wyposażenia do wyrobu i recyklingu tworzyw sztucznych
oraz w mniejszym stopniu
– użytkownicy wyżej wymienionych maszyn.

W celu osiągnięcia zgodności maszyny z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy maszynowej jest zastosowanie istniejącej normy zharmonizowanej.
W dyrektywie, wymagania techniczne podane są w sposób bardzo ogólny, ponieważ dotyczy ona różnych rodzajów maszyn. Normy zharmonizowane z daną dyrektywą w sposób szczegółowy opisują zasadnicze wymagania dyrektywy dla poszczególnych rodzajów maszyn lub grup maszyn.
Każda maszyna wprowadzana do eksploatacji powinna spełniać określone wymagania bezpieczeństwa. Od dnia uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii Europejskiej maszyny spełniające wymagania bezpieczeństwa to takie, których konstrukcja jest zgodna z zasadniczymi wymaganiami określonymi dyrektywami nowego podejścia Wspólnoty Europejskiej, które dotyczą danych rodzajów maszyn.
Za zgodność z wyżej wymienionymi wymaganiami odpowiada przede wszystkim wytwórca maszyny. Dotyczy to także wyposażenia wymiennego modyfikującego funkcję maszyny (np. głowice wytłaczarki) oraz elementów dotyczących bezpieczeństwa, które są z maszyną zintegrowane.
Tematyka norm, w których opracowywaniu uczestniczy KT 240 dotyczy przede wszystkim wymagań bezpieczeństwa jakie powinny spełniać maszyny i urządzenia do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych. Bezpieczeństwo jest niezmiernie ważne ze względu na specyficzne warunki przetwórstwa tej grupy materiałów (wysoka temperatura, wysokie napięcie elektryczne, wysokie ciśnienia, dużogabarytowe skomplikowane urządzenia itp.).
Z uwagi na to, że Polska jest członkiem Unii Europejskiej i obowiązują ujednolicone przepisy, niezmierne ważne jest aby środowisko wytwórców maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych miało możliwość szerokiego dostępu do norm z zakresu tematycznego KT 240. W większości są to normy zharmonizowane, powołane w Dyrektywach, a następnie w przepisach krajowych i ich wymagania nie tylko powinny ale muszą być spełniane.
Zasadne aby jak największa liczba wytwórców maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych i mieszanek gumowych uczestniczyła w opiniowaniu norm już na etapie projektu, oraz miała szeroki dostęp do norm już zatwierdzonych, również tłumaczonych na język polski (co znacznie ułatwia ich stosowanie).

 
Sekretariat KT 240
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń
Sekretarz KT 240
mgr Agnieszka Staniszewska
tel. 56 650-00-44 w. 168
mail: agnieszka.staniszewska@impib.lukasiewicz.gov.pl
Normalizacja