Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Toruń: dodatkowe roboty budowlano-instalacyjne do zadania p.n.: II etap modernizacji i przystosowania części hali produkcyjno-montażowej do laboratorium zaawansowanych technologii tworzyw polimerowych położonej w Toruniu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 55
Numer ogłoszenia: 211495 – 2013; data zamieszczenia: 11.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6500044 w.149, 123, faks 056 6500333 , strona internetowa www.ipts-metalchem.torun.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dodatkowe roboty budowlano-instalacyjne do zadania p.n.: II etap modernizacji i przystosowania części hali produkcyjno-montażowej do laboratorium zaawansowanych technologii tworzyw polimerowych położonej w Toruniu przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 55.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są: a) roboty budowlane polegające na rozbiórce części starych posadzek przemysłowych, uzupełnianiu posadzek, wykonywaniu wykopów, uzupełnianiu tynków i uzupełnianiu elementów uszkodzonych lub zużytych albo wymiana tych elementów na nowe w częściach objętych robotami budowlanymi wskazanymi w pkt b, b) Roboty sanitarne wewnętrzne – usunięcie posadzki przemysłowej na dł ok. 25 mb i wymianę rur żeliwnych na PVC odprowadzających ścieki na zewnątrz hali, następnie ponowne uzupełnienie posadzek w laboratorium. c) Roboty sanitarne zewnętrzne polegające na wykonaniu wykopów wzdłuż kanalizacji odprowadzającej ścieki z hali do 3-ch studzienek odbiorczych i wymianę dotychczasowych rur żeliwnych na PVC wraz z doprowadzeniem do stanu pierwotnego części chodników i trawników podlegających robotom..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.33.23.00-6, 45.21.46.10-9.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

  • 1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

Przedmiotem zamówienia sa roboty budowlane dodatkowe, których zamawiający nie był w stanie przewidzieć przy planowaniu II etapu modernizacji hali i roboty te nie zostały objęte zamówieniem podstawowym. W trakcie realizowanego zamówienia publicznego na roboty budowlane p.n. II ETAP na MODERNIZACJĘ I PRZYSTOSOWANIE WEWNĘTRZNEJ CZĘŚCI HALI PRODUKCYJNO-MONTAŻOWEJ DO CELÓW NAUKOWO-BADAWCZYCH W Toruniu, ul. M. Skłodowskiej 55 roboty dodatkowe okazały się konieczne do wykonania po odkryciu części starej posadzki przemysłowej oraz węzłów i kanałów. Roboty dodatkowe obejmują roboty instalacyjne zewnętrzne – roboty wodno-kanalizacyjne, roboty instalacji wod.-kan wewnątrz hali występujące pod stara posadzką, inne roboty ziemne i rozbiórkowe, przy czym wykonanie robót dodatkowych jest niezbędne do wykonania zadania podstawowego, a przez to wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Ponadto z przyczyn technicznych i gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów. Szacunkowa wartość zamówienia dodatkowego nie przekracza 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego. Powyższe okoliczności uzasadniają udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1pkt 5 p.z.p.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • Usługi Remontowo-Budowlane TOM-BUD Tomasz Krauze, ul. Traugutta 10, 87-140 Chełmża, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

 

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy