Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy

Toruń: Roboty uzupełniające do II etapu modernizacji i przystosowania wewnętrznej części hali produkcyjno-montażowej do celów naukowo-badawczych obejmujące dostosowanie Laboratorium Mikrobiologicznego do wymogów akredytacyjnych i zabezpieczenie p.pożarowe hali.

Numer ogłoszenia: 272737 – 2013; data zamieszczenia: 16.12.2013

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY – Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6500044 w.149, 123, faks 56 6500333 , strona internetowa www.impib.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut Badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty uzupełniające do II etapu modernizacji i przystosowania wewnętrznej części hali produkcyjno-montażowej do celów naukowo-badawczych obejmujące dostosowanie Laboratorium Mikrobiologicznego do wymogów akredytacyjnych i zabezpieczenie p.pożarowe hali..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty uzupełniające do II etapu modernizacji i przystosowania wewnętrznej części hali produkcyjno-montażowej do celów naukowo-badawczych obejmujące dostosowanie Laboratorium Mikrobiologicznego do wymogów akredytacyjnych i zabezpieczenie p.pożarowe hali, w tym: 1)Przebudowa i dostosowanie powierzchni na laboratorium mikrobiologiczne – wykonanie ścianek międzyśluzowych i wstawienie trzech drzwi z futrynami (wyznaczających drogi komunikacyjne wewnątrz tego laboratorium – wg załączonego planu), – dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi pracujących w laboratorium mikrobiologicznym, dotychczasowe drewniane drzwi wejściowe z korytarza głównego należy wymienić na drzwi z PVC i przeszklone, – montaż dwóch zlewozmywaków jednokomorowych z dociekaczem w miejscach oznaczonych na planie, – położenie przy zlewozmywakach płytek metodą bezfugową, – dostosowanie instalacji elektrycznej do potrzeb tego laboratorium, uwzględniającej moc poboru energii przez aparaturę badawczą przewidzianą w tym laboratorium, – położenie na ścianach laboratorium gładzi gipsowej, – malowanie pomieszczeń laboratorium farbą zmywalną chlorokauczukową, – w pomieszczeniach laboratorium mikrobiologicznego ( i śluzach) zerwanie dotychczasowych płytek podłogowych i położenie TARKETU z zawinięciem na ściany, 2)Zabezpieczenie p.pożarowe hali w zakresie: – instalacji pożarowej wraz z gniazdami sygnalizacji dymnej, – montażu okna oddymiającego uzbrojonego w mechanizm uchylny( siłownik), – połączenie szaf alarmowych p.poż. w cz. hali z cetralą zbiorczą zlokalizowaną w portierni Instytutu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.46.10-9, 45.43.21.00-5, 45.30.00.00-0.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

W roku 2013 udzielono w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE TOM – BUD Tomasz Krauze . Zamówienie uzupełniające stanowi nie więcej niż 10% wartości zamówienia podstawowego i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówienie dla zamówienia podstawowego (nr ogłoszenia 165930-2013) i jest zgodne z przedmiotem tego zamówienia.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   Nazwa: Roboty uzupełniające do II etapu modernizacji i przystosowania wewnętrznej części hali produkcyjno-montażowej do celów naukowo-badawczych

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Firma USŁUGI REMONTOWO – BUDOWLANE TOM – BUD Tomasz Krauze, ul. Traugutta 10, 87-140 Chełmża, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy