Laboratoria akredytowane

Usługi laboratoryjne w zakresie tworzyw polimerowych

Badania optyczne

 • skład jakościowy próbek,
 • analiza zanieczyszczeń,
 • struktura powierzchni i przekroju próbki,
 • grubość warstw folii,
 • wielkość i jakość napełniaczy nieorganicznych, mikropęknięcia.

Dla folii opakowaniowych są wykonywane oznaczenia niżej wymienionych właściwości: 

 • połysku, transmitancji światła, zamglenia,
 • obserwacja pod mikroskopem warstw folii wielowarstwowych.

Na wyposażeniu laboratorium znajduje się skaningowy mikroskop elektronowy (SEM) HITACHI SU8010 wyposażony w detektory SE, detektor BSE i detektor EDX, które umożliwiają analizę budowy próbek w skali mikro i nano.

Badania fizyko-mechaniczne i termiczne

 • właściwości mechaniczne przy statycznym rozciąganiu,
 • ściskaniu i zginaniu,
 • wytrzymałość na rozdzieranie,
 • wytrzymałość na oddzieranie warstw,
 • wskaźnik wytrzymałości zgrzewu,
 • wzajemna przyczepność warstw folii,
 • współczynnik tarcia,
  Ponadto wykonywane są takie pomiary jak:
 • udarność metodą Charpy Izoda i rozciągania udarowego,
 • odporność na uderzenie metodą spadającego grotu,
 • zmiana wymiarów liniowych w czasie ogrzewania,
 • połysk, transmitancja światła, zamglenie,
 • gęstość metodą piknometru gazowego,
 • obserwacja mikroskopowa folii wielowarstwowych,
 • czas stabilności termicznej mieszanek PVC,
 • przepuszczalność pary wodnej,
 • przepuszczalność gazów (dwutlenek węgla, tlen, argon, hel, azot),
 • oznaczenie masowego i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia,
 • oznaczenie temperatury topnienia i przejścia szklistego oraz czasu indukcji utlenienia metodą DSC,
 • analizę składu mieszanin gazowych wewnątrz opakowań
  środków spożywczych metodą chromatografii gazowej.

Badania mikrobiologiczne

Badania w zakresie biotechnologii polimerów oraz:

 • badanie biobójczości modyfikowanych powierzchni polimerowych, zgodnie z normą ISO 22196:2011
 • badanie właściwości antybakteryjnych materiałów podczas dynamicznego kontaktu zgodnie z normą ASTM E2149-13a,
 • ocena działania mikroorganizmów na tworzywa sztuczne zgodnie z normą PN-EN ISO 846:2019 obejmująca:
 • testy oceny odporności na działanie grzybów i pleśni zgodnie z normą ASTM G-21-15,
 • badanie oznaczania ilości żywych i martwych drobnoustrojów na powierzchni folii metodą „live/dead” z zastosowaniem mikroskopu fluorescencyjnego,
 • badanie farb i lakierów zgodnie z normą PN-EN 1545.

Badania aktywacji folii

W związku z prowadzonymi pracami badawczymi w zakresie aktywacji folii i płyt metodą wyładowań koronowych, laboratorium oferuje wykonanie pomiaru swobodnej energii powierzchniowej oraz zwilżalności metodą cieczy wzorcowych.

Usługi laboratoryjne w zakresie elastomerów i gumy

Badania właściwości fizyko-mechaniczne mieszanek elastomerów i gumy:

 • właściwości przerobowych kauczuków i mieszanek,
 • właściwości wytrzymałościowe gumy (wytrzymałość na rozciąganie i rozdzieranie),
 • podstawowych właściwości fizycznych gumy tj. twardość, gęstość, elastyczność, ścieralność,
 • badania odkształcenia trwałego przy ściskaniu,
 • badania odporności na działanie cieczy (paliw, olejów),
 • badania odporności na działanie ciepła (przyspieszone starzenie) oraz działanie ozonu,
 • badania odporności na działanie niskiej temperatury,
 • badania tłumienia i relaksacji.

Badania składu chemicznego

 • analiza składu chemicznego (identyfikacja jakościowa i ilościowa składników gumy),
 • badania stabilności termicznej i zawartość podstawowych grup surowcowych metodą TGA (analiza termograwimetryczna),
 • wykrywanie i oznaczanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA),
 • analiza popiołu – identyfikacja i oznaczanie zawartości składników nieorganicznych (napełniacze mineralne, aktywatory wulkanizacji) metodami analizy klasycznej.

Badania identyfikacyjne i kwalifikacyjne

na zgodność z wymaganiami norm przedmiotowych (krajowych i zagranicznych) 

 • polimery, kauczuki syntetyczne oraz kauczuk naturalny,
 • siarka,
 • plastyfikatory, zmiękczacze, oleje,
 • stabilizatory, przeciwutleniacze, antyozonanty,
 • woski, parafiny, stearyna,
 • przyspieszacze i aktywatory wulkanizacji,
 • napełniacze sadzowe: sadze,
 • napełniacze mineralne: krzemionka, kaolin, kreda (węglany), tlenki metali.

Badania gumy i wyrobów z gumy
Badane materiały

 • guma, wulkanizaty z kauczuku naturalnego i kauczuków syntetycznych,
 • artykuły gumowe stosowane w kontakcie z produktami spożywczymi,
 • wyroby gumowo-tekstylne,
 • mieszanki i granulaty gumowe.
Rodzaj badań:
 • właściwości fizyczne/wytrzymałościowe gumy,
 • odporność gumy na temperaturę i różne media.

Pobierz ofertę Laboratorium Badawczego „LABGUM” (plik PDF)

Usługi laboratoryjne w zakresie farb i tworzyw

Badania Wyrobów Lakierowych

 • badania właściwości ciekłych wyrobów lakierowych,
 • badania właściwości fizyko-mechanicznych powłok wyrobów lakierowych,
 • oznaczenie zawartości lotnych związków organicznych (VOC) w wyrobach lakierowych metodą chromatografii gazowej (GC),
 • przyspieszone badania starzeniowe powłok lakierowych i tworzyw sztucznych w aparatach z lampami fluorescencyjnymi i ksenonowymi,
 • badania korozyjności powłok lakierowych i cynkowych w obojętnej mgle solnej (NSS),
 • badania migracji globalnej do płynów modelowych wyrobów z tworzyw sztucznych,
 • identyfikacja spoiw farb i lakierów, pigmentów i wypełniaczy, a także nieznacznych substancji będących przyczyną wad w produkcje i problemów podczas przetwórstwa metodą spektrofotometrii w podczerwieni (FTIR),
 • badania wg. Norm automotive.

Pobierz ofertę Laboratorium Badawczego Wyrobów Lakierowych (plik PDF)

Badania tworzyw polimerowych (rury, armatura, kształtki i inne)

 • sprawdzania zamknięcia bezpiecznego opakowania,
 • badania właściwości termicznych polimerów z wykorzystaniem technik różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) i termograwimetrii (TGA),
 • oznaczanie temperatury mięknienia Vicata (VTS),
 • oznaczanie temperatury ugięcia pod obciążeniem (HDT),
 • badanie właściwości wytrzymałościowych wyrobów z tworzyw sztucznych oraz rur,
 • armatury i kształtek z tworzyw sztucznych,
 • oznaczanie masowego i objętościowego wskaźnika szybkości płynięcia (MFR i MVR),
 • badania użytkowe urządzeń sanitarnych i armatury,
 • badania ciśnieniowe i hydrauliczne systemów przewodów rurowych,
 • badania odporności chemicznej wyrobów z tworzyw, w tym wzmacnianych włóknem szklanym (GRP),
 • badania współczynnika pełzania rur termoplastycznych i wzmacnianych włóknem szklanym (GRP),
 • badania właściwości lepkosprężystych polimerów dynamiczno-mechanicznym analizatorem termicznym (DMA),
 • badania tworzyw spienionych, geomembran i geotekstylii,
 • badania właściwości elektrycznych i palnych tworzyw polimerowych.