Ogłoszenie 1/NG/2/2012/I z 14.02.2012r.

14/02/2012    S30    Państwa członkowskie – Zamówienie publiczne na dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta  
I.II.III.IV.VI.

PL-Toruń: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

2012/S 30-048388

 

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
ul. M. Skłodowskiej-Curie 55
Osoba do kontaktów: Monika Korzeniewska
87-100 Toruń
POLSKA
Tel.: +48 566500044
E-mail: m.korzeniewska@impib.pl
Faks: +48 566500333

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.impib.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Instytut Badawczy
I.3)
Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: badania naukowe i prace rozwojowe
I.4)
Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1)
Opis
II.1.1)
Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa Stanowiska do badań właściwości reologicznych i przetwórczych tworzyw polimerowych.
II.1.2)
Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55.

Kod NUTS PL613
II.1.3)
Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)
Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)
Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego w Toruniu przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 55 Stanowiska do badań właściwości reologicznych i przetwórczych tworzyw polimerowych zwanego dalej „stanowiskiem” składającego się co najmniej z następujących elementów (urządzeń): wytłaczarki laboratoryjnej z oprogramowaniem i czujnikiem ciśnienia; ślimaka uniwersalnego fi19/25 D; głowicy szczelinowej 150×1,5 z regulacją szczeliny; głowicy szczelinowej 25×0,5; głowicy do rur fi8; głowicy reologicznej; głowicy do wytłaczania folii dmuchanej z systemem odbioru folii; mieszalnika planetarnego 2,5l; termostatu obiegowego; gniotownika z oprzyrządowaniem; odciągu taśmowego; kalandra z nawijakiem zgodnie z charakterystyką w SIWZ
2. Zamawiający dokona oceny spełniania przez oferowane stanowisko wymagań określonych w SIWZ na podstawie tabeli zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia (wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ) oraz fotografii oferowanych przez Wykonawcę elementów stanowiska, przy czym za fotografie Zamawiający uważa także zdjęcia zamieszczone w katalogach lub folderach reklamowych
II.1.6)
Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

38000000, 42994200
II.1.7)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)
Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)
Całkowita wielkość lub zakres:
Przetarg nieograniczony prowadzony jest w trybie cechującym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 200 000 EUR i poniżej 10 000 000 EUR.
II.2.2)
Informacje o opcjach
II.2.3)
Informacje o wznowieniach
II.3)
Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 2 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)
Wymagane wadia i gwarancje:
XIII. Wymagania dotyczące wadium
1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100)
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r., Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).
3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 15 1090 1506 0000 0000 5002 0189
IBAN PL15109015060000000050020189.
SWIFT: WBKPPLPP.
Kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie powyższej operacji Wykonawca winien dołączyć do oferty.
W tytule przelewu należy umieścić informację: „Wadium – Stanowisko do badań reologicznych”.
4. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert, tzn. wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany w ust. 3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego.
6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
7. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, Wykonawca załączy do oferty oryginalny dokument potwierdzający jego wniesienie, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zwrócenie go Wykonawcy bez naruszenia oferty.
8. Wniesienie wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z uPzp, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych art. 46 ust. 4a i 5 uPzp.
9. Zamawiający dokona zwrotu wadium lub zatrzyma wadium na zasadach określonych w uPzp.
10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 uPzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 uPzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
11. Wykonawca, który nie zabezpieczy złożonej oferty wadium w wymaganej formie zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 uPzp, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą (art. 24 ust. 4 uPzp).
III.1.2)
Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia w walucie obcej. Zapłata za dostarczone towary zostanie dokonana w złotych polskich.
2. Płatność za wykonaną dostawę będzie regulowana w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej po prawidłowym wykonaniu dostawy
III.1.3)
Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty). Pełnomocnictwo winno określać zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania wspólników w postępowaniu w myśl art. 23 uPzp. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako reprezentant pozostałych – pełnomocnikiem. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta była złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców występujących wspólnie, a ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego Zamawiający przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne może zażądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów. Termin tej umowy nie może być krótszy, od terminu określonego na wykonanie przedmiotu zamówienia.
III.1.4)
Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)
Warunki udziału
III.2.1)
Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 uPzp, przy użyciu formuły spełnia – nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 uPzp.
Wzór oświadczenia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy).
b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 uPzp, przy użyciu formuły spełnia – nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 uPzp.
Wzór oświadczenia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy).
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 uPzp, przy użyciu formuły spełnia – nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 uPzp.
Wzór oświadczenia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy).
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, przy czym Zamawiający wymaga w tym zakresie posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z suma gwarancyjną nie mniejszą niż 800 000 PLN w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 uPzp i opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy użyciu formuły spełnia – nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 uPzp.
Wzór oświadczenia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy).
2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 uPzp.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu, na podstawie oświadczenia z art. 24 ust. 1 uPzp oraz dokumentów określonych w rozdziale IX lit. B SIWZ, a w przypadku Wykonawców zagranicznych dokumentów określonych w rozdziale IX lit. C SIWZ. Wzór oświadczenia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy).
3. Zgodnie z art. 26 ust. 2 b uPzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
4. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty lub uzupełnionych zgodnie z art. 26 ust.3 uPzp. Wartości pieniężne wskazane w dokumentach mające na celu wykazanie spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, podane w walutach obcych Zamawiający przeliczy na złote według średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
A. Zgodnie z przepisami uPzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817), w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, Wykonawca składa wraz z ofertą:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 uPzp) – wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ, (formularz ofertowy),
2. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 uPzp, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b uPzp, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których te podmioty posiadają rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tych podmiotów, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
B. Zgodnie z przepisami uPzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 uPzp, Wykonawca składa wraz z ofertą:
1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy),
2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 uPzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 uPzp, którego– wzór został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy)
3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 uPzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 uPzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 uPzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego, albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 uPzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
C. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zamiast dokumentów, o których mowa w lit. B:
1) ust. 2-4 i ust. 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) ust. 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 uPzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania przy zachowaniu terminu wystawienia wymaganego dla tego rodzaju dokumentu.
3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
D. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.2.2)
Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunek, dotyczący: sytuacji ekonomicznej i finansowej, przy czym Zamawiający wymaga w tym zakresie posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z suma gwarancyjną nie mniejszą niż 800 000 PLN w zakresie prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 uPzp i opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy użyciu formuły spełnia – nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 uPzp.
Wzór oświadczenia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy).
III.2.3)
Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące:
— posiadania wiedzy i doświadczenia.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 uPzp, przy użyciu formuły spełnia – nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 uPzp.
Wzór oświadczenia został zawarty w załącznik nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy).
— dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 uPzp, przy użyciu formuły spełnia – nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 uPzp.
Wzór oświadczenia został zawarty w załącznik nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy).
III.2.4)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)
Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)
Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Rodzaj procedury
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)
Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)
Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)
Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)
Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)
Informacje administracyjne
IV.3.1)
Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
1/GP/2/2012/I
IV.3.2)
Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 238-383094 z dnia 10.12.2011

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 080-131715 z dnia 23.4.2011

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 238-383092 z dnia 10.12.2011

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 118-194795 z dnia 21.6.2011
IV.3.3)
Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
29.3.2012 – 08:00
IV.3.5)
Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)
Warunki otwarcia ofert
Data: 29.3.2012 – 08:30

Miejscowość:

Toruń.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Komisja Przetargowa – sesja otwarcia ofert jest jawna.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)
Informacje dodatkowe
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://ww.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.4.2)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołania należy składać w terminach określonych w art. 182 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759,ze zm.), zwanej w treści ogłoszenia także uPzp.
VI.4.3)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://ww.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10.2.2012

SIWZ

Ogłoszenie 1/NG/2/2012/I z 14.02.2012r.