OGŁOSZENIE – Adiunkt

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z siedzibą w Toruniu ogłasza konkurs na stanowisko Adiunkta w Oddziale Toruńskim. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.
Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie:
•    wykształcenie wyższe kierunkowe i stopień naukowy doktora ze specjalizacją w zakresie instrumentalnych metod analiz chemicznych,
•    udokumentowane co najmniej 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych,
•    biegła znajomość co najmniej jednego języka obcego – preferowany j. angielski
•    predyspozycje do organizowania pracy naukowej i badawczej, ocenione na podstawie:
– przedstawionej Komisji Konkursowej koncepcji pracy na stanowisku adiunkta,
– przedstawionego Komisji dorobku naukowego.
Oferty z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i doświadczenie zawodowe należy składać lub przesyłać do sekretariatu Instytutu: ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 TORUŃ, do dnia 27 kwietnia 2012r. z dopiskiem na kopercie „Konkurs na adiunkta”. Pozostałe informacje na stronie internetowej Instytutu: www.impib.pl.

Wymagania fakultatywne:
1)    doświadczenie zawodowe w placówkach naukowych lub instytucjach wspierających działalność naukową;
2)    wykaz dorobku naukowego (w tym publikacje) w dziedzinie chemicznych analiz instrumentalnych;
3)    doświadczenie w prowadzeniu i kierowaniu projektami badawczymi;
4)    umiejętność prowadzenia negocjacji;
5)    korzystanie z pełni praw publicznych;
6)    niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
7)    znajomość podstaw prawnych funkcjonowania instytutów badawczych.

Oferta kandydata na pracownika naukowego ( adiunkta ) w Oddziale w Toruniu, powinna zawierać w szczególności:
1.    Kwestionariusz osobowy z fotografią.
2.    Życiorys i list motywacyjny.
3.    Kopię dowodu osobistego.
4.    Kopię dyplomu ukończenia szkoły wyższej i dyplom uzyskania stopnia naukowego.
5.    Kopie dokumentów potwierdzających informacje o przebiegu pracy zawodowej.
6.    Kopie dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje i uprawnienia.  
7.    Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
8.    Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
9.    Oświadczenie o nie prowadzeniu działalności konkurencyjnej lub jej zaprzestaniu, z chwilą powołana na funkcję na funkcję adiunkta specjalisty w zakresie instrumentalnych metod analiz chemicznych oraz o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy.
10.    Oświadczenie o rezygnacji z wykonywanej działalności lub pracy (odnosi się do kandydatów pozostających w stosunku pracy z innym pracodawcą niż jednostka, w której przeprowadzany jest konkurs).
11.    Zobowiązanie do niepodejmowania dodatkowego zatrudnienia lub działalności bez zgody Dyrektora Instytutu ani wykonywania czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z zajmowanego stanowiska – z chwilą zatrudnienia w Instytucie.
12.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Wszystkie kopie dokumentów powinny być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez uprawnioną osobę (radca prawny, adwokat lub notariusz).

OPIS STANOWISKA

Funkcja: Adiunkt  – pracownik naukowy    

Podporządkowanie: DYREKTOROWI  ODDZIAŁU  W TORUNIU
 
Obowiązki  i kompetencje na stanowisku  adiunkta  zgodnie z art. 44 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych .

OGŁOSZENIE – Adiunkt