Ogłoszenie o przetargu publicznym na nabycie udziałów OBR-ERG

Dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu

ogłasza przetarg publiczny na nabycie udziałów

Dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z siedzibą w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55; 87-100 Toruń zwany dalej „Zbywcą”, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 ze zm.), oraz stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 października 1993r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97 poz.443 ze zm.), zaprasza zainteresowane podmioty do składania ofert w pisemnym przetargu publicznym na nabycie udziałów spółki:

OBR-ERG SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W JAŚLE

adres: ul. Mickiewicza 108; 38-200 Jasło (zwanej dalej „Spółką”)

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest produkcja maszyn do obróbki tworzyw sztucznych oraz wytwarzanie wyrobów z tych materiałów.

Przedmiotem Przetargu jest 5010 (słownie: pięć tysięcy dziesięć) udziałów, stanowiących 100 % kapitału zakładowego spółki OBR-ERG Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle. Na dzień niniejszego ogłoszenia 100 % udziałów Spółki jest własnością Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu. Nie przewiduje się sprzedaży mniejszej liczby udziałów.

Cena wywoławcza za wszystkie zbywane udziały wynosi 1 203 000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście trzy tysiące złotych 00/100).

Wszystkim zainteresowanym uczestnictwem w Przetargu (zwanych dalej „Oferentami”), którzy zgłoszą się do siedziby Spółki (sekretariat Spółki) w dniach roboczych w godz. 8.00 – 14.00 do dnia bezpośrednio poprzedzającego dzień składania pisemnych ofert nabycia udziałów Spółki (zwanych dalej „Ofertami”) i podpiszą dokument pn. „Zobowiązanie do zachowania poufności”, zostanie udostępniona: „Informacja o Spółce” zawierająca dane o sytuacji prawnej, majątkowej i ekonomiczno-finansowej Spółki oraz Wzór Umowy Sprzedaży Udziałów. Przy pobieraniu ww. dokumentów Oferent jest zobowiązany do przedstawienia dokumentu potwierdzającego tożsamość, pełnomocnictwa do działania w imieniu zainteresowanego, a także aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

Przystępując do Przetargu Oferent zobowiązany jest wnieść wadium przelewem na rachunek bankowy Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu prowadzony w: Bank Zachodni WBK I O/Toruń 15 1090 1506 0000 0000 5002 0189 w wysokości: 120 300,00 złotych (słownie: sto dwadzieścia tysięcy trzysta złotych 00/100) w terminie do dnia 2 lipca 2013 roku, godz. 11.00. Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany powyżej.

 

Termin składania ofert nabycia udziałów Spółki, upływa w dniu 2 lipca 2013 roku o godzinie 11.00. Oferty powinny być sporządzone w języku polskim. Należy je składać w jednym egzemplarzu w zaklejonej kopercie drogą pocztową lub osobiście w siedzibie Instytutu, 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, w sekretariacie Instytutu. Na kopercie należy umieścić napis: „Przetarg – OBR-ERG Sp. z o.o. – Nie otwierać” oraz dane umożliwiające identyfikację Oferenta. Zbywca nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2 lipca 2013 roku o godz. 11:30 w siedzibie Instytutu – sekretariat Instytutu.

Oferent jest związany złożoną ofertą do chwili zawiadomienia go o wyborze innej oferty, jednak nie dłużej niż przez 180 dni od dnia ogłoszenia Przetargu lub gdy Przetarg zostanie zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert. Jedynym kryterium merytorycznym podlegającym ocenie będzie cena za zbywane udziały. Zbywcy przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę.

O wynikach Przetargu Oferenci zostaną niezwłocznie zawiadomieni na piśmie. Po dokonaniu wyboru oferty, wadium wniesione przez wybranego Oferenta zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia udziałów Spółki. Wadia wniesione uprzednio przez pozostałych Oferentów zostaną niezwłocznie zwrócone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku, gdy wybrany Oferent uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży udziałów Spółki, wniesione przez niego wadium nie podlega zwrotowi.

 

Po wyłonieniu nabywcy i podpisaniu umowy przedwstępnej/parafowaniu umowy sprzedaży, Zbywca zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 ze zm.) musi uzyskać zgodę Ministra Skarbu Państwa na sprzedaż w/w udziałów. W przypadku braku takiej zgody wadium zostanie zwrócone Oferentowi bez odsetek w terminie 7 dni od uzyskania informacji o braku zgody. W przypadku uzyskania zgody na sprzedaż, Oferent powinien wpłacić 100 % ceny (z uwzględnieniem wadium) na konto Zbywcy w terminie wyznaczonym przez Zbywcę jednak nie krótszym niż 7 dni.

Zapłata ceny za udziały nastąpi w całości przelewem na rachunek bankowy Zbywcy przed zawarciem umowy sprzedaży udziałów.

Zbywca zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Szczegółowych informacji o przetargu udzielać będzie Pan Stefan Kubica tel. 56-650-00-44, tel. kom. 604 226 113 lub Pani Hanna Gruszczyńska tel. 56-650-00-44, tel. kom. 530 600 235

Ogłoszenie o przetargu publicznym na nabycie udziałów OBR-ERG