Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2/ZP-D/OG/2019

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników: Dostawa maszyny wytrzymałościowej 100kN z komorą do testów w temperaturze podwyższonej 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 512701-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak 
Numer ogłoszenia: 540041762-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Krajowy numer identyfikacyjny 00004456900000, ul. ul. M. Skłodowskiej – Curie  55, 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 6598422 wew. 123, 56 6598422 wew. 124, e-mail a.tobolewska@impib.pl, m.rydz@impib.pl, faks 56 6500333. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.impib.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Instytut badawczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 

Dostawa maszyny wytrzymałościowej 100kN z komorą do testów w temperaturze podwyższonej

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 

6/ZP-D/OP/2019

II.2) Rodzaj zamówienia: 

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa maszyny wytrzymałościowej 100kN z komorą do testów w temperaturze podwyższonej z wyposażeniem wraz z uwzględnieniem instalacji, montażu, uruchomienia oraz przeszkolenia zgodnie z parametrami i wymaganiami opisanymi w siwz do Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddziału Farb i Tworzyw w Gliwicach, ul. Chorzowska 50A.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 38540000-2 

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 

nie

III.3) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 2/ZP-D/OG/2019