Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 6/ZP-D/OP/2019

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników:
Dostawa analizatora termograwimetrycznego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 533340-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Krajowy numer identyfikacyjny 00004456900000, ul. ul. M. Skłodowskiej – Curie  55, 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 56 6598422 wew. 123, 56 6598422 wew. 124, e-mail a.tobolewska@impib.pl, m.rydz@impib.pl, faks 56 6500333.
Adres strony internetowej (url): www.bip.impib.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Instytut badawczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa analizatora termograwimetrycznego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

6/ZP-D/OP/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego – określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora termograwimetrycznego wraz z uwzględnieniem instalacji, montażu, uruchomienia oraz przeszkolenia zgodnie z parametrami i wymaganiami opisanymi w siwz do Oddziału Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie, ul. Harcerska 30

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 38540000-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

  IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 217314.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie
Nazwa wykonawcy: Waters Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Powązkowska 44C
Kod pocztowy: 01-797
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 267296.22
Oferta z najniższą ceną/kosztem 267296.22
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 267296.22
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 6/ZP-D/OP/2019