Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dozór i ochronę mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

Toruń: Przedmiotem zamówienia jest całodobowy dozór i ochrona mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Numer ogłoszenia: 302310 – 2015; data zamieszczenia: 10.11.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 281630 – 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6500044 w.149, 123, faks 56 6500333.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest całodobowy dozór i ochrona mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest całodobowy dozór i ochrona mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno biurowych Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników zwanego dalej także Instytutem IMPiB lub Instytutem w okresie 12 miesięcy, tj. od dnia 31.12.2015 r. od godz. 24.00 do dnia 31.12.2016 r. do godz. 24.00 w następujących lokalizacjach:1.w Toruniu w siedzibie Instytutu przy ul. M. Skłodowskiej Curie 55, zadanie A,Toruń,2.w Toruniu w budynku administracyjno biurowym użyteczności publicznej przy ul.Szosa Chełmińska 30 zadanie A1,Toruń.3. w Gliwicach w siedzibie Oddziału Farb i Tworzyw przy ul. Chorzowska 50 A zadanie B Gliwice,4.w Piastowie w siedzibie Oddziału Elastomerów i Technologii Gumy przy ul. Harcerskiej 30 zadanie C Piastów..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.34.11.40-8, 98.34.11.20-2, 79.71.00.00-4, 90.91.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.11.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • SUPERVISION BARGIEL i WSPÓLNIK SP.j., ul. Bratnia 7, 56-400 OLEŚNICA, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 607349,94 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 527400,03

  • Oferta z najniższą ceną: 527400,03 / Oferta z najwyższą ceną: 604358,09

  • Waluta: PLN .

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dozór i ochronę mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników