Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1/NG/3/2014/I

Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 161263-2014 z dnia 2014-07-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu – Toruń
1. Przedmiotem zamówienia jest: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ZAŁOŻEŃ TECHNOLOGICZNYCH DO PAKIETU PROJEKTU PROCESOWEGO TECHNOLOGII ADVANCE BPA OTRZYMYWANIA BISFENOLU A W SKALI 100 TYS. T/ROK dla Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i…
Termin składania ofert: 2014-08-04
Numer ogłoszenia: 161701 – 2014; data zamieszczenia: 25.07.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 161263 – 2014 data 24.07.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6500044 w.149, 123, fax. 56 6500333.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.1).

W ogłoszeniu jest: Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.impib.pl.

W ogłoszeniu powinno być: Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.impib.pl.

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1/NG/3/2014/I