Ogłoszenie z dn. 24.07.2014r. nr 1/NG/3/2014/I

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.impib.pl

Toruń: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ZAŁOŻEŃ TECHNOLOGICZNYCH DO PAKIETU PROJEKTU PROCESOWEGO TECHNOLOGII ADVANCE BPA OTRZYMYWANIA BISFENOLU A W SKALI 100 TYS. T/ROK

Numer ogłoszenia: 161263 – 2014; data zamieszczenia: 24.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników , ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 56 6500044 w.149, 123, faks 56 6500333.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.impib.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ZAŁOŻEŃ TECHNOLOGICZNYCH DO PAKIETU PROJEKTU PROCESOWEGO TECHNOLOGII ADVANCE BPA OTRZYMYWANIA BISFENOLU A W SKALI 100 TYS. T/ROK.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI ZAŁOŻEŃ TECHNOLOGICZNYCH DO PAKIETU PROJEKTU PROCESOWEGO TECHNOLOGII ADVANCE BPA OTRZYMYWANIA BISFENOLU A W SKALI 100 TYS. T/ROK dla Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu organizowanego w ramach projektu programu INNOTECH-K3/IN3/9/226042/NCBR/14 pt.:ADVANCE BPA – TECHNOLOGIA NOWEJ GENERACJI OTRZYMYWANIA BISFENOLU A W SKALI 100 TYS. T/ROK, PRZYGOTOWANIE DO WDROŻENIA I EKSPORTU LICENCJI. 2. DOKUMENTACJA ZAŁOŻEŃ TECHNOLOGICZNYCH DO PAKIETU PROJEKTU PROCESOWEGO TECHNOLOGII ADVANCE BPA OTRZYMYWANIA BISFENOLU A W SKALI 100 TYS. T/ROK wykonana zostanie na podstawie: a) międzynarodowego zgłoszenia patentowego nr PCT/PL2011/000010 (2011), międzynarodowy nr publikacji WO 2011/099879 A1, pt.:A metod to obtain polycarbonate-grade bisphenol A, b) innych informacji technicznych Zamawiającego. 3. DOKUMENTACJA ZAŁOŻEŃ TECHNOLOGICZNYCH DO PAKIETU PROJEKTU PROCESOWEGO TECHNOLOGII ADVANCE BPA OTRZYMYWANIA BISFENOLU A W SKALI 100 TYS. T/ROK składać się powinna z: a) Szczegółowego opisu procesu, b) Wstępnego schematu blokowego, c) Wstępnego przepływowego schematu procesu (PFD), d) Wstępnego bilansu masowego procesu wraz z podstawowymi parametrami, e) Szczegółowego opisu założeń do schematów technologiczno-pomiarowych, umożliwiającego zrozumienie działania każdego węzła w procesie, f) Charakterystyki surowców, materiałów pomocniczych, katalizatorów, produktu, g) Charakterystyki mediów energetycznych wymaganych przez proces, h) Charakterystyki odpadów, ścieków i emisji, i) Wytycznych do doboru podstawowych aparatów, j) Wytycznych doboru materiałów konstrukcyjnych, k) Ogólnych wytycznych dotyczących sposobu sterowania procesem. 4. Zamawiający wymaga aby: a) dokumentację sporządzono w języku polskim, b) dokumentację dostarczono Zamawiającemu w formie pisemnej oraz elektronicznej.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających do 20% zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.30.00.00-1, 71.32.00.00-7, 71.32.30.00-8, 71.32.32.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4.500, 00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych 00/100). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2000 r., Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: INSTYTUT IŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNKÓW ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 87-100 TORUŃ Nr rachunku 15 1090 1506 0000 0000 5002 0189 Kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie powyższej operacji Wykonawca winien dołączyć do oferty. W tytule przelewu należy umieścić informację: Wadium – przetarg BPA. 4. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert, tzn. wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany w ust. 3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego. 6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 7. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, oryginał dokumentu wadialnego musi być złożony w oddzielnej kopercie przed upływem składania ofert, natomiast potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia winna być załączona do oferty. 8. Wniesienie wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z uPzp, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych art. 46 ust. 4a i 5 uPzp. 9. Zamawiający dokona zwrotu wadium lub zatrzyma wadium na zasadach określonych w uPzp. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 uPzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 uPzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12. Wykonawca, który nie wniesie skutecznie wadium w wymaganej formie zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 uPzp, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą (art. 24 ust. 4 uPzp).

III.2) ZALICZKI
przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie: – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy oraz załącznikiem nr 2 do SIWZ, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga w tym zakresie należytego wykonania o okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na zaprojektowaniu dokumentacji założeń technologicznych lub dokumentacji projektowej do instalacji przemysłowej w sektorze chemicznym o skali produkcji co najmniej 100 tys. ton/rok. ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie: – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy oraz załącznikiem nr 2 do SIWZ, – wykazu należycie wykonanych usług w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na zaprojektowaniu założeń technologicznych lub dokumentacji projektowej do instalacji przemysłowej w sektorze chemicznym, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ wraz z dowodami ich należytego wykonania, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy oraz załącznikiem nr 2 do SIWZ, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający wymaga w tym zakresie dysponowania co najmniej jedną osobą z doświadczeniem w kierowaniu pracami nad wykonaniem usługi polegającej na projektowaniu instalacji przemysłowej bisfenolu A oraz pełną kadrą inżynierską umożliwiającą wykonanie zamówienia, to znaczy projektantem technologiem, projektantem mechanikiem i projektantem automatykiem-pomiarowcem. ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy oraz załącznikiem nr 2 do SIWZ, – wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w tym osób odpowiedzialnych za kierowanie pracami nad wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy oraz załącznikiem nr 2 do SIWZ, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
określenie dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie
należycie wykonane usługi polegające na zaprojektowaniu dokumentacji założeń technologicznych lub dokumentacji projektowej do instalacji przemysłowej w sektorze chemicznym o skali produkcji co najmniej 100 tys. ton/rok, wraz z dowodami ich należytego wykonania;
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na wiedze i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolność finansową innych podmiotów, (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt III.4.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. 11. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 12. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 1) żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu na podstawie w art. 24 ust. 1 i art.24 ust. 2 pkt 5 ustawy; 2) przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
3. Strony przewidują możliwość zmiany umowy w następującym zakresie: a) dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego, b) dopuszczalna jest zmiana opisu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust 2, jeżeli dokonana zmiana będzie korzystna w ocenie Zamawiającego i celowa dla prawidłowego wykonania umowy, w szczególności w przypadku innowacyjnych rozwiązań, przy jednoczesnym nie zwiększaniu wartości umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.impib.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: INSTYTUT IŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNKÓW ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 87-100 TORUŃ.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.08.2014 godzina 10:00, miejsce: INSTYTUT IŻYNIERII MATERIAŁÓW POLIMEROWYCH I BARWNKÓW ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 87-100 TORUŃ, sekretariat, pokój 107.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu finansowanego przez NCBiR. Projekt programu INNOTECH-K3/IN3/9/226042/NCBR/14 pt.: ADVANCE BPA – TECHNOLOGIA NOWEJ GENERACJI OTRZYMYWANIA BISFENOLU A W SKALI 100 TYS. T/ROK, PRZYGOTOWANIE DO WDROŻENIA I EKSPORTU LICENCJI.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

Ogłoszenie z dn. 24.07.2014r. nr 1/NG/3/2014/I