Ogłoszenie z dnia 12.01.2011

icon doc page

Toruń: Dostawa aparatu (urządzenia) do przyspieszonych badań starzeniowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Numer ogłoszenia: 13455-2011; data zamieszczenia: 12.01.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6500044 w.149, 123, faks 056 6500333.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.impib.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa aparatu (urządzenia) do przyspieszonych badań starzeniowych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: dostawa aparatu (urządzenia) do przyspieszonych badań starzeniowych zwanym dalej także aparatem lub urządzeniem składającego się co najmniej z:
1) komory do badań odporności na światło i warunki klimatyczne z łukową lampą ksenonową o mocy 4500 W chłodzonej wodą,
2) systemów kontrolno-pomiarowych,
3) dodatkowego wyposażenia aparatu zgodnie z parametrami określonymi poniższej.

Charakterystyka aparatu

1 Komora do badań odporności na światło i warunki klimatyczne z łukową lampa ksenonową o mocy 4500 W chłodzona wodą wyposażona w: Łukową lampę ksenonowa o mocy nominalnej 4500 W chłodzona wodą z automatyczną regulacją mocy lampy w zakresie 1800 – 4500 W Łatwo wymienne zestawy cylindrycznych filtrów, możliwość dobrania widmowego rozkładu energii promieniowania, między innymi zestawy do symulacji naturalnego światła słonecznego, światła słonecznego wewnątrz pomieszczeń – zza szyby okiennej i inne; Jednopoziomowy, obrotowy kosz z możliwością zamocowania 20 uchwytów do próbek; System automatycznego wykrywania i sygnalizacji uszkodzeń; Ogrzewanie powietrza w komorze; Precyzyjny system utrzymywania wilgotności powietrza w komorze z użyciem sprężonego powietrza; Filtr oczyszczający powietrze zewnętrzne wchodzące do komory; Maksymalna łączna powierzchnia robocza próbek 2188 cm ; Zintegrowany system chłodzenia wodnego lampy – zamknięty obwód wewnętrzny Wnętrze komory roboczej wykonane ze stali nierdzewnej;
2 Systemy kontrolno-pomiarowe zawierające: Mikroprocesorowy sterownik do programowania i kontroli z dotykowym ekranem LCD, programowanie cykli ciemnego i jasnego, cykli nadeszczania przedniej (deszcz) oraz tylnej strony próbek (symulacja kondensacji), programowanie czasu trwania pojedynczego cyklu i ilości powtórzeń; Możliwość wyboru sposobu programowania, kontroli i ciągłego odczytu natężenia promieniowania na powierzchni próbek, pomiar natężenia przy długości fali 340 nm, 420 nm lub w zakresie 300-400 nm, zawarte wyposażenie do wymienionych
3 systemów kontroli promieniowania; Ciągły pomiar całkowitej energii świetlnej padającej na próbkę; Programowanie, kontrola i ciągły odczyt temperatury czarnego wzorca (Black Standard) lub czarnej płytki (Black Panel-ASTM), zawarte oba systemy kontroli temperatury; Możliwość szybkiego przełączania pomiędzy dwoma różnymi termometrami jak wyżej; Programowanie, kontrola i ciągły odczyt temperatury i wilgotności względnej powietrza w komorze roboczej; Możliwość wyboru metody kontroli temperatury: tylko temperatura czarnego wzorca (czarnej płytki), tylko temperatura powietrza lub obie temperatury jednocześnie; Możliwość ciągłej rejestracji wszystkich parametrów badania na karcie pamięci Przygotowane w pamięci stałej programy badania według najbardziej popularnych norm międzynarodowych (ISO, SAE, DIN); Możliwość zaprogramowania okresu trwania badania poprzez: podania ilości cykli do wykonania, łącznego czasu trwania badania lub łącznej ilości energii świetlnej Lampa kalibracyjna do okresowej kontroli i korekcji systemu pomiaru natężenia promieniowania; 3 Dodatkowe wyposażenie: Uchwyty: Dla próbek o wym. 6,9×4,5 cm, trzy próbki w uchwycie, komplet (20 szt), Dla próbek o wym. 6,9×14,5 cm, komplet (20 szt); Lampa ksenonowa 4500 W- 4 sztuki; Filtry wewnętrzne: borokrzemowe i kwarcowe – łącznie 60 szt.; Filtry zewnętrzne: sodowo wapniowy, borokrzemowy i kwarcowy- łącznie 12 szt.; Stacja do demineralizacji wody.
4 Komora musi spełniać następujące normy: PN-EN ISO 4892-1:2001 Tworzywa sztuczne — Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła — Część 1: Zasady ogólne; PN-EN ISO 4892-2:2006 (U) Tworzywa sztuczne — Metody ekspozycji na laboratoryjne źródła światła — Część 2: Źródła ksenonowe o wyładowaniu łukowym; PN-EN ISO 11341:2005 Farby i lakiery — Sztuczne warunki atmosferyczne i ekspozycja na sztuczne promieniowanie — Ekspozycja na filtrowane promieniowanie lampy ksenonowej łukowej; PN-EN ISO 11431:2004 Konstrukcje budowlane — Wyroby do uszczelniania — Określanie właściwości adhezji/kohezji kitów po działaniu ciepła, wody i sztucznego światła działającego przez szkło; ASTM C1442, D904, D3424, D4303, D4355, D4459, D4798, D5071, D6551, G151, G155, D6695 Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na dostarczone urządzenie (aparat) minimum 12 miesięcy i spełnia wymagania dotyczące oznaczenia wyrobów znakiem CE oraz przeprowadzenia szkolenia z zakresu budowy, zasad działania, obsługi w czasie eksploatacji urządzenia, ze szczególnym uwzględnieniem czynności mogących doprowadzić do uszkodzenia oraz przepisów BHP. Oceny spełniania przez oferowany produkt wymagań określonych przez Zamawiającego dokonana będzie na podstawie charakterystyki oferowanego urządzenia i zestawienia jego parametrów z wymaganymi przez Zamawiającego (zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ).

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 7 stanowiące nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5, 38.50.00.00-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie: – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z treścią art. 22 ust. 1 ustawy oraz załącznikiem nr 2 do SIWZ, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie: – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z treścią art. 22 ust. 1 ustawy oraz załącznikiem nr 2 do SIWZ, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie: – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z treścią art. 22 ust. 1 ustawy oraz załącznikiem nr 2 do SIWZ, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie: – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z treścią art. 22 ust. 1 ustawy oraz załącznikiem nr 2 do SIWZ, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie: – oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodne z treścią art. 22 ust. 1 ustawy oraz załącznikiem nr 2 do SIWZ, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty

charakterystyka oferowanego urządzenia zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansowa innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzająca wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie – oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ), – aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (w przypadku osób fizycznych wystarczające będzie podpisanie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ). Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast tych dokumentów składa odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokument lub dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

a) dopuszczalna jest zmiana miejsca dostawy przedmiotu umowy w przypadku wystąpienie okoliczności, których Zamawiający nie przewidywał w chwili zawarcia umowy,
b) dopuszczalna jest zmiana parametrów funkcjonalno-technicznych opisanych w załączniku nr 1 do umowy, jeżeli będą one korzystne w ocenie Zamawiającego, a w szczególności w przypadku innowacyjnych rozwiązań wprowadzonych przez producenta, przy jednoczesnym nie zwiększaniu wartości umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.impib.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, pokój 109.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.01.2011 godzina 12:00, miejsce: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej – Curie 55, 87-100 Toruń, sekretariat, pokój 107.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

icon doc page SIWZ

icon doc page Załącznik nr 4

Ogłoszenie z dnia 12.01.2011