Ogłoszenie z dnia 22.06.2011

icon doc page

S118    Państwa członkowskie – Zamówienie publiczne na dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta

I.II.III.IV.VI.

PL-Toruń: Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

2011/S 118-194795

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  

Dostawa Stanowiska do badań właściwości reologicznych i przetwórczych tworzyw polimerowych

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA  

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

ul. M. Skłodowskiej-Curie 55

Do wiadomości: Monika Korzeniewska

87-100 Toruń

POLSKA

Tel. +48 566500044

E-mail: m.korzeniewska@impib.pl

Faks +48 566500333

Adresy internetowe

Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.impib.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

I.2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Inne Instytut Badawczy

Inne badania naukowe i prace rozwojowe

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPISII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Dostawa Stanowiska do badań właściwości reologicznych i przetwórczych tworzyw polimerowych.

 II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług

Dostawy

Kupno

Kod NUTS PL613

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego

 II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

 II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego w Toruniu przy ul. M.Skłodowskiej-Curie 55 Stanowiska do badań właściwości reologicznych i przetwórczych tworzyw polimerowych zwanego dalej „stanowiskiem” składającego się co najmniej z następujących elementów:

— wytłaczarki laboratoryjnej z oprogramowaniem i czujnikiem ciśnienia,

— ślimaka uniwersalnego fi19/25 D,

— głowicy szczelinowej min. 100×1,5 z regulacją szczeliny,

— głowicy szczelinowej 25×0,5,

— głowicy do rur fi8,

— głowicy reologicznej,

— głowicy do wytłaczania folii dmuchanej z systemem odbioru folii,

— mieszalnika planetarnego 2,5l,

— termostatu obiegowego,

— gniotownika z oprzyrządowaniem,

— odciągu taśmowego,

— kalandru z nawijakiem.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez oferowane stanowisko wymagań określonych w SIWZ na podstawie tabeli zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ).

 II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

38000000, 42994200

 II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Tak

 II.1.8)Podział na części

Nie

II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowych

Nie

II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIAII.2.1)Całkowita wielkość lub zakres

Przetarg nieograniczony prowadzony jest w trybie cechującym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 193 000 EUR i poniżej 10 000 000 EUR.

II.2.2)OpcjeII.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Okres w miesiącach: 3 (od udzielenia zamówienia):

 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje

1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100)

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2000 r., Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 15 1090 1506 0000 0000 5002 0189

IBAN PL15109015060000000050020189.

SWIFT: WBKPPLPP.

Kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie powyższej operacji Wykonawca winien dołączyć do oferty.

W tytule przelewu należy umieścić informację: „Wadium – Mikroskop”.

4. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert, tzn. wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą.

5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany w ust. 3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego.

6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

7. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, Wykonawca załączy do oferty oryginalny dokument potwierdzający jego wniesienie, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zwrócenie go Wykonawcy bez naruszenia oferty.

8. Wniesienie wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z ustawą z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr. 113, poz. 759 ze zm.) zwana dalej także uPzp., w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych art. 46 ust. 4a i 5 uPzp.

9. Zamawiający dokona zwrotu wadium lub zatrzyma wadium na zasadach określonych w uPzp.

10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 uPzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1 uPzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

11. Wykonawca, który nie zabezpieczy złożonej oferty wadium w wymaganej formie zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 uPzp, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą (art. 24 ust.4 uPzp).

III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia w walucie obcej. Zapłata za dostarczone towary zostanie dokonana w złotych polskich.

2. Płatność za wykonaną dostawę będzie regulowana w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej po prawidłowym wykonaniu dostawy

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty). Pełnomocnictwo winno określać zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania wspólników w postępowaniu w myśl art. 23 uPzp. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako reprezentant pozostałych – pełnomocnikiem. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta była złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców występujących wspólnie, a ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego Zamawiający przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne może zażądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów. Termin tej umowy nie może być krótszy, od terminu określonego na wykonanie przedmiotu zamówienia.

III.1.4)

Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia

Nie

III.2)WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)

Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt 1-4 uPzp, przy użyciu formuły spełnia – nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 uPzp.

Wzór oświadczenia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy).

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt 1-4 uPzp, przy użyciu formuły spełnia – nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 uPzp.

Wzór oświadczenia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy).

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt 1-4 uPzp, przy użyciu formuły spełnia – nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 uPzp.

Wzór oświadczenia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy).

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, przy czym Zamawiający wymaga w tym zakresie posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczącej prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt 1-4 uPzp i opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia w tym zakresie, przy użyciu formuły spełnia – nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 uPzp.

Wzór oświadczenia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy).

2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust.1 uPzp.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu, na podstawie oświadczenia z art. 24 ust. 1 uPzp oraz dokumentów określonych w rozdziale IX lit. B SIWZ, a w przypadku Wykonawców zagranicznych dokumentów określonych w rozdziale IX lit. C SIWZ. Wzór oświadczenia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy).

3. Zgodnie z art. 26 ust. 2 b uPzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

4. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty lub uzupełnionych zgodnie z art. 26 ust.3 uPzp. Wartości pieniężne wskazane w dokumentach mające na celu wykazanie spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, podane w walutach obcych Zamawiający przeliczy na złote według średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

A. Zgodnie z przepisami uPzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817), w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp, Wykonawca składa wraz z ofertą:

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 uPzp) – wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ, (formularz ofertowy),

2. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt 4 uPzp, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b uPzp, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których te podmioty posiadają rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tych podmiotów, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

B. Zgodnie z przepisami uPzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 uPzp, Wykonawca składa wraz z ofertą:

1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy),

2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt 2 uPzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 uPzp, którego– wzór został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy)

3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 uPzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 uPzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 5-8 uPzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego, albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 uPzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

C. Dokumenty podmiotów zagranicznych.

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zamiast dokumentów, o których mowa w lit. B:

1) ust. 2-4 i ust. 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) ust. 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 uPzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania przy zachowaniu terminu wystawienia wymaganego dla tego rodzaju dokumentu.

3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

D. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

 III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące: sytuacji ekonomicznej i finansowej, przy czym Zamawiający wymaga w tym zakresie posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczącej prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt 1-4 uPzp i opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia w tym zakresie, przy użyciu formuły spełnia – nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 uPzp.

Wzór oświadczenia został zawarty w załącznik nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy).

 III.2.3)Zdolność techniczna

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące:

— posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt 1-4 uPzp, przy użyciu formuły spełnia – nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 uPzp.

Wzór oświadczenia został zawarty w załącznik nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy).

— dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 pkt 1-4 uPzp, przy użyciu formuły spełnia – nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 uPzp.

Wzór oświadczenia został zawarty w załącznik nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy).

 III.2.4)Zamówienia zastrzeżone

Nie

 III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI III.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1)RODZAJ PROCEDURY

 IV.1.1)Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

 IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)

Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2)

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Nie

 IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)

Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą

1/GP/06/2011/II

IV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 080-131715 z dnia 23.4.2011

IV.3.3)

Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych

Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 4.8.2011 – 08:00

Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

4.8.2011 – 08:00

IV.3.5)

Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)

Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)

Warunki otwarcia ofert

Data: 4.8.2011 – 08:30

Miejsce

W siedzibie Zamawiającego przy ul. M. Skłodowskiej-Curii 55, 87-100 Toruń, w Sali konferencyjnej, II piętro.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert Tak

Komisja Przetargowa – sesja otwarcia ofert jest jawna.

 SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

 VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH

Nie

 VI.3)INFORMACJE DODATKOWE

VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa

POLSKA

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel. +48 224587801Internet: http://ww.uzp.gov.pl

Faks +48 224587800

VI.4.2)

Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołania należy składać w terminach określonych w art. 182 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759,ze zm.), zwanej w treści ogłoszenia także uPzp.

VI.4.3)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza

ul. Postępu 17a

02-676 Warszawa

POLSKA

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Tel. +48 224587801Internet: http://ww.uzp.gov.pl

Faks +48 224587800

VI.5)

DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:

20.6.2011

icon doc page  SIWZ

Ogłoszenie z dnia 22.06.2011