Ogłoszenie z dnia 16.06.2011

icon doc page

OGŁOSZENIE

16/06/2011    S114    Państwa członkowskie – Zamówienie publiczne na dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta

I.II.III.IV.VI.

2011/S 114-188699

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa Urządzeń Badawczych.

I.1)NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwnikówul. M. Skłodowskiej-Curie 55

Do wiadomości: Monika Korzeniewska

87-100 Toruń

POLSKA

Tel.             +48 566500044      

E-mail: m.korzeniewska@impib.pl

Faks +48 566500333

Adresy internetowe   http://www.impib.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

 Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla punktu kontaktowegoI.

2)RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Inne Instytut BadawczyInne badania naukowe i prace rozwojoweInstytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1)OPIS

II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającąDostawa Urządzeń Badawczych.

II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usługDostawyKupnoGłówne miejsce realizacji dostawy Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie ul. Harcerska 30. Kod NUTS PL12A

II.1.3)Ogłoszenie dotyczyZamówienia publicznego

II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Zamiejscowy Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie ul. Harcerska 30 urządzeń badawczych:1) stanowiska badawczego przeznaczonego do badań dynamicznych i zmęczeniowych,2) chromatografu cieczowego z podwójna detekcją,3) spektrometru absorpcji atomowej,

Zamawiający dokona oceny spełniania przez oferowane urządzenia wymagań określonych przez Zamawiającego w SIWZ na podstawie tabeli zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia (wzór stanowi załącznik nr 1a, 2a i 3a do SIWZ).

Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 3 części określone w ust. 2 i dopuszcza możliwość realizowania poszczególnych części przez różnych Wykonawców.

2. Przedmiot zamówienia składa się z trzech części:1) Część nr 1 – dostawa stanowiska badawczego przeznaczonego do badań dynamicznych i zmęczeniowych,2) Część nr 2 – dostawa chromatografu cieczowego z podwójna detekcją,3) Część nr 3 – dostawa spektrometru absorpcji atomowej.3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części.

II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 38433000, 38432200, 38970000

II.1.7)Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)Tak

II.1.8)Podział na częściTakoferty należy składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9)Dopuszcza się składanie ofert wariantowychNie

II.2)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

II.2.1)Całkowita wielkość lub zakresPrzetarg nieograniczony prowadzony jest w trybie cechującym postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości powyżej 193 000 EUR i poniżej 10 000 000 EUR.

II.2.2)Opcje

II.3)CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI

Okres w miesiącach: 3 (od udzielenia zamówienia)

INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCICZĘŚĆ NR 1 NAZWA Dostawa stanowiska badawczego przeznaczonego do badań dynamicznych i zmęczeniowych

1)KRÓTKI OPISPrzedmiotem zamówienia jest dostawa stanowiska badawczego przeznaczonego do badań dynamicznych i zmęczeniowych.Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w tabeli zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia stanowiącej załacznik nr 1a do SIWZ.

2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 38433000, 38432200, 389700003)WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

Bez VAT 453 658,00 PLN

4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIA

Okres w miesiącach: 3 (od udzielenia zamówienia)

5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

1)KRÓTKI OPIS

Przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowiska badawczego przeznaczonego do badań dynamicznych i zmęczeniowych.Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w tabeli zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia stanowiącej załacznik nr 1a do SIWZ.

2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 38433000, 38432200, 389700003)

WIELKOŚĆ LUB ZAKRESBez VAT 453 658,00 PLN

4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIAOkres w miesiącach: 3 (od udzielenia zamówienia)

5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIACZĘŚĆ

NR 2 NAZWA Dostawa chromatografu cieczowego z podwójna detekcją

1)KRÓTKI OPIS

Przedmiotem zamówienia jest dostawa chromatografu cieczowego z podwójną detekcją.Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w tabeli zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 2a do SIWZ.

2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 38433000, 38432200, 389700003)WIELKOŚĆ LUB ZAKRESBez VAT 304 878,00 PLN

4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIAOkres w miesiącach: 3 (od udzielenia zamówienia)

5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

1)KRÓTKI OPIS

Przedmiotem zamówienia jest dostawa chromatografu cieczowego z podwójną detekcją.Przedmiot zamównienia został szczegółowo opisany w tabeli zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia stanowiącej załacznik nr 2a do SIWZ.

2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 38433000, 38432200, 389700003)WIELKOŚĆ LUB ZAKRESBez VAT 304 878,00 PLN

4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIAOkres w miesiącach: 3 (od udzielenia zamówienia)

5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIACZĘŚĆ NR 3 NAZWA Dostawa spektrometru absorpcji atomowej

1)KRÓTKI OPISPrzedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometru absorpcji atomowej.Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w tabeli zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia stanowiącej załącznik nr 3a do SIWZ.

2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 38433000, 38432200, 389700003)WIELKOŚĆ LUB ZAKRESBez VAT 641 480,00 PLN

4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIAOkres w miesiącach: 3 (od udzielenia zamówienia)

5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

1)KRÓTKI OPIS

Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrometru absorpcji atomowej.Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w tabeli zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia stanowiącej załacznik nr 3a do SIWZ.

2)WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 38433000, 38432200, 389700003)WIELKOŚĆ LUB ZAKRESBez VAT 641 480,00 PLN

4)WSKAZANIE INNEJ DATY ROZPOCZĘCIA PROCEDURY UDZIELANIA ZAMÓWIENIA I/LUB CZASU TRWANIA ZAMÓWIENIAOkres w miesiącach: 3 (od udzielenia zamówienia)

5)INFORMACJE DODATKOWE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1)WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje

1. Zamawiający wymaga od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości:a) 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy zł 00/100) dla części nr 1b) 8 000 PLN (słownie: osiem tysięcy zł 00/100) dla części nr 2c) 13 000 PLN (słownie: trzynaście tysięcy zł 00/100) dla części nr 3 lub w odpowiedniej wysokości w zależności od przystąpienia do więcej niż jednej części zamówienia.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych;4) gwarancjach ubezpieczeniowych;5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r., Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 15 1090 1506 0000 0000 5002 0189.Kserokopię dokumentu potwierdzającego dokonanie powyższej operacji Wykonawca winien dołączyć do oferty.W tytule przelewu należy umieścić informację:— „Wadium – dostawa stanowiska badawczego przeznaczonego do badań dynamicznych i zmęczeniowych” część 1,— „Wadium – dostawa chromatografu cieczowego z podwójna detekcją” część 2,— „Wadium – dostawa spektrometru absorpcji atomowej” część 3.4. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert, tzn. wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert i musi obejmować cały okres związania ofertą.5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany w ust. 3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które przed upływem terminu składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego.6. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.7. W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz, Wykonawca załączy do oferty oryginalny dokument potwierdzający jego wniesienie, w sposób umożliwiający Zamawiającemu zwrócenie go Wykonawcy bez naruszenia oferty.8. Wniesienie wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z u. Pzp, w szczególności ograniczających możliwość zrealizowania praw określonych art. 46 ust. 4a i 5 u. Pzp.9. Zamawiający dokona zwrotu wadium lub zatrzyma wadium na zasadach określonych w u. Pzp.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u. Pzp, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u. Pzp, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, iż wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.11. Wykonawca, który nie zabezpieczy złożonej oferty wadium w wymaganej formie zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 u. Pzp, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą (art. 24 ust. 4 u. Pzp).

III.1.2)Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących1. Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia w walucie obcej. Zapłata za dostarczone towary zostanie dokonana w złotych polskich.2. Płatność za wykonaną dostawę będzie regulowana w terminie do 21 dni od daty otrzymania faktury, wystawionej po prawidłowym wykonaniu dostawy.

III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie publiczne. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty). Pełnomocnictwo winno określać zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania wspólników w postępowaniu w myśl art. 23 u. Pzp. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym, jako reprezentant pozostałych – pełnomocnikiem. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta była złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców występujących wspólnie, a ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego Zamawiający przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne może zażądać umowy regulującej współpracę tych podmiotów. Termin tej umowy nie może być krótszy, od terminu określonego na wykonanie przedmiotu zamówienia.

III.1.4)Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia Nie

III.2)WARUNKI UDZIAŁU

III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub handlowegoInformacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące:a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 u. Pzp, przy użyciu formuły spełnia – nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 u. Pzp.Wzór oświadczenia został zawarty w załączniku nr 1, 2, 3 do SIWZ (formularz ofertowy).b) posiadania wiedzy i doświadczenia,Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 u. Pzp, przy użyciu formuły spełnia – nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 u. Pzp.Wzór oświadczenia został zawarty w załączniku nr 1, 2, 3 do SIWZ (formularz ofertowy).c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 u. Pzp, przy użyciu formuły spełnia – nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 u. Pzp.Wzór oświadczenia został zawarty w załączniku nr 1, 2, 3 do SIWZ (formularz ofertowy).d) sytuacji ekonomicznej i finansowej, przy czym Zamawiający wymaga w tym zakresie posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczącej prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia.Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 u. Pzp i opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia w tym zakresie, przy użyciu formuły spełnia – nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 u. Pzp.Wzór oświadczenia został zawarty w załączniku nr 1, 2, 3 do SIWZ (formularz ofertowy).2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 u. Pzp.Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu, na podstawie oświadczenia z art. 24 ust. 1 u. Pzp oraz dokumentów określonych w rozdziale IX lit. B SIWZ, a w przypadku Wykonawców zagranicznych dokumentów określonych w rozdziale IX lit. C SIWZ. Wzór oświadczenia został zawarty w załączniku nr 1, 2, 3 do SIWZ (formularz ofertowy).3. Zgodnie z art. 26 ust. 2 b u. Pzp, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.5. Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach załączonych do oferty lub uzupełnionych zgodnie z art. 26 ust. 3 u. Pzp. Wartości pieniężne wskazane w dokumentach mające na celu wykazanie spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu, podane w walutach obcych Zamawiający przeliczy na złote według średniego kursu walut NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o niniejszym postępowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.A. Zgodnie z przepisami uPzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817), w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u. Pzp, Wykonawca składa wraz z ofertą:1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 u. Pzp) – wzór oświadczenia zawiera załącznik nr 1, 2, 3 do SIWZ, (formularz ofertowy),2. opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 u. Pzp, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b u. Pzp, wymaga się przedłożenia informacji banku lub Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, w których te podmioty posiadają rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tych podmiotów, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.B. Zgodnie z przepisami uPzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817), w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust.1 u. Pzp, Wykonawca składa wraz z ofertą:1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór został zawarty w załączniku nr 1, 2, 3 do SIWZ (formularz ofertowy),2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 u. Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 u. Pzp, którego – wzór został zawarty w załączniku nr 1, 2, 3 do SIWZ (formularz ofertowy),3. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,4. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u. Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,6. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u. Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 u. Pzp mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego, albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 u. Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.C. Dokumenty podmiotów zagranicznych.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada zamiast dokumentów, o których mowa w lit. B:1) ust. 2-4 i ust. 6 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;2) ust. 5 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u. Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania przy zachowaniu terminu wystawienia wymaganego dla tego rodzaju dokumentu.3. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.D. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowaInformacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące: sytuacji ekonomicznej i finansowej, przy czym Zamawiający wymaga w tym zakresie posiadania przez Wykonawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczącej prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia.Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 u. Pzp i opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia w tym zakresie, przy użyciu formuły spełnia – nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 u. Pzp.Wzór oświadczenia został zawarty w załączniku nr 1, 2, 3 do SIWZ (formularz ofertowy).

III.2.3)Zdolność technicznaInformacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące:— posiadania wiedzy i doświadczenia.Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 u. Pzp, przy użyciu formuły spełnia – nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 u. Pzp.Wzór oświadczenia został zawarty w załącznik nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy).— dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 u. Pzp, przy użyciu formuły spełnia – nie spełnia. Wykonawca niespełniający warunków zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 u. Pzp.Wzór oświadczenia został zawarty w załączniku nr 1, 2, 3 do SIWZ (formularz ofertowy).III.2.4)Zamówienia zastrzeżone Nie

III.3)SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUG

IIII.3.1)Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

III.3.2)Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi

SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1)RODZAJ PROCEDURYIV.

1.1)Rodzaj proceduryOtwartaIV.

1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziałuIV.

1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2)KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówieniaNajniższa cena

IV.2.2)Wykorzystana będzie aukcja elektronicznaNie

IV.3)INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą 5/GP/07/2011/IIV.3.2)

Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia Nie

IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowychTermin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów 28.7.2011 – 10:00Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu28.7.2011 – 10:00IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6)Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski.

IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofert ąOkres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8)Warunki otwarcia ofertData: 28.7.2011 – 10:30 Miejsce  W siedzibie Zamawiającego przy ul. M.Skłodowskiej-Curii 55, 87-100 Toruń, w Sali konferencyjnej, II piętro. Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert TakKomisja Przetargowa – sesja otwarcia ofert jest jawna.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1)JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ Nie

VI.2)ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW WSPÓLNOTOWYCH Nie

VI.3)INFORMACJE DODATKOWE

VI.4)PROCEDURY ODWOŁAWCZE

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17a 02-676 Warszawa POLSKA

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.             +48 224587801      

Internet: http://ww.uzp.gov.pl

Faks +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołania należy składać w terminach określonych w art. 182 Ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.), zwanej w treści ogłoszenia także u. Pzp.VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań Krajowa Izba Odwoławczaul. Postępu 17a02-676 WarszawaPOLSKAE-mail: odwolania@uzp.gov.plTel. +48 224587801Internet: http://ww.uzp.gov.plFaks +48 224587800VI.5)

DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:15.6.2011

icon doc page SIWZ

Ogłoszenie z dnia 16.06.2011