Opinie i ekspertyzy

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników jest jednostką naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała ocenę B.
Uprawnia to Instytut do prowadzenia badań naukowych, prac rozwojowych i badań przemysłowych dla przedsiębiorstw w ramach projektów finansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).

Instytut wykonuje opinie o innowacyjności procesowej lub produktowej w zakresie:

• Materiałów polimerowych,
• Produktów i wyrobów z tworzyw polimerowych,
• Technologii oraz maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw polimerowych
• Recyklingu materiałów polimerowych

Ponad to, Instytut prowadzi działalność w zakresie doradztwa technicznego, opinii sądowych oraz ekspertyz technicznych w zakresie swojej działalności, która może być potwierdzona urzędową okrągłą pieczęcią z wizerunkiem godła RP.

Kontakt:

dr inż. Krzysztof Bajer
tel. 56 650-00-44 w. 165
e-mai: krzysztof.bajer@impib.lukasiewicz.gov.pl

 

 

Opinie i ekspertyzy