Profesor/Doktor habilitowany w Oddziale Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie

INSTYTUCJA: Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie
MIASTO: Piastów
STANOWISKO: Profesor zwyczajny / Doktor habilitowany
DYSCYPLINA NAUKOWA: Chemia i technologia chemiczna (technologia materiałów elastomerowych / polimerowych i gumy)
DATA OGŁOSZENIA: 24 listopada 2015 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 31 grudnia 2015 r.

Wymagania formalne stawiane kandydatowi:
Na stanowisku profesora zwyczajnego lub doktora habilitowanego w Instytucie może być zatrudniona osoba, która:
1. Posiada tytuł naukowy profesora zwyczajnego lub doktora habilitowanego.
2. Posiada predyspozycje do pracy naukowej.
3. Posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie dyscypliny naukowej – technologia materiałów elastomerowych/polimerowych i gumy.
4. Prowadzi aktywną działalność naukową udokumentowaną całokształtem dorobku.
5. Posiada dorobek naukowy z zakresu szeroko ujętej technologii chemicznej.
6. Znajomość języka angielskiego.
7. Co najmniej 10-letnie doświadczenie na stanowiskach pracownika naukowego / kierującego zespołami w jednostkach naukowych działających w dziedzinie chemii i technologii chemicznej.

Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:
1. podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Instytutu,
2. życiorys naukowy,
3. kwestionariusz osobowy,
4. informacja o dorobku naukowym i zawodowym, w tym:
a) wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej (wykaz wykonanych prac naukowo-badawczych, ekspertyz, wdrożeń i patentów),
b) wykaz ważniejszych publikacji,
c) wykaz otrzymanych wyróżnień i nagród,
5. kopia dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego,
6. preferowane będzie oświadczenie stwierdzające, że Instytut będzie podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu,
7. oświadczenie o następującej treści: ,,Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji ww. postępowania”.

Kandydaci przystępujący do konkursu proszeni są o przesłanie kompletu wymaganych dokumentów konkursowych w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko pracownika naukowego (profesora zwyczajnego lub doktora habilitowanego) w Instytucie” w terminie 37 dni od daty opublikowania ogłoszenia.

Miejsce składania dokumentów:
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Elastomerów i Technologii Gumy
ul. Harcerska 30
05-820 Piastów

Termin składania dokumentów upływa w dniu 31.12.2015 r. o godzinie 14.00.

Inne informacje:
O zachowaniu terminu decyduje data i godz. wpływu dokumentów do Instytutu, a nie data stempla pocztowego.
Oferty niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Postępowanie konkursowe przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Instytutu. Osoby dopuszczone do postępowania konkursowego zostaną powiadomione telefonicznie, e-mailem lub listownie. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 31 marca 2016 r.
Kwalifikacje wyłonionego w konkursie kandydata podlegają zaopiniowaniu przez Radę Naukową Instytutu. Rada Naukowa sporządza opinię o kandydacie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania dokumentów o kandydacie.

Pełna treść ogłoszenia

Przykładowy kwestionariusz osobowy

Profesor/Doktor habilitowany w Oddziale Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie