Przetarg publiczny na sprzedaż frezarko – kopiarki

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, Oddział Elastomerów i Technologii Gumy w Piastowie, ul. Harcerska 30 ogłasza przetarg publiczny pisemny na sprzedaż środka trwałego:

FREZARKO – KOPIARKI SHW F40 rok produkcji 1985, cena wywoławcza 14 000,00 zł (słownie: czternaście tysięcy złotych 00/100)

 

Termin składania ofert do 24.04.2014r. godz. 15.00 w siedzibie Instytutu Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, sekretariat pokój 107.

 

Otwarcie ofert nastąpi 25.04.2014r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej w siedzibie Instytutu. Okres związania ofertą do 23.05.2014r.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz. U. Nr 97, poz.443 ze zmianami).
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłacenie na konto Instytutu w WBK I O/Toruń 15 1090 1506 0000 0000 5002 0189 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. kwoty 1400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta złotych 00/100) do dnia 23.04.2014r. z zaznaczeniem „Przetarg – Wadium na frezarko-kopiarkę”. Dowód wpłaty wadium należy załączyć do oferty złożonej w zamkniętej kopercie i oznakowanej „przetarg”.
Wadium wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone nie później niż 3 dni od dokonania wyboru oferty. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy. Nabywca, który w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia o wyborze jego oferty nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z nabycia oraz złożone wadium.
Instytut nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne nabytego urządzenia.

Instytutowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę. Instytut zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Środek trwały można oglądać w dni robocze w godz. 8:00 – 14:00 od dnia ogłoszenia do dnia 23.04.2014r. po wcześniejszym ustaleniu terminu z Panem Grzegorzem Frynią (tel. 602215306) w Oddziale Elastomerów i Technologii Gumy, ul. Harcerska 30 w Piastowie.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 22 723 60 25 do 29.

Opis urządzenia

Przetarg publiczny na sprzedaż frezarko – kopiarki