Sprostowanie z dnia 10.03.2011

icon doc page

SPROSTOWANIE

Z DNIA 10.03.2011

Zamawiający Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników informuje o sprostowaniu które wprowadził w SIWZ do postępowania na udzielenie zamówienia publicznego na dostawę Stanowiska do badań wpływu substancji bakteriobójczych na właściwości mechaniczne i chemiczne materiałów polimerowych prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

We wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ było:

Załącznik nr 3 do umowy

(wzór)

Protokół zdawczo – odbiorczy

spisany w dniu ……………………….

W ramach umowy nr ………………………………. zawartej w dniu ………………2011 r. pomiędzy Instytutem Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu a …………………………………………………………….., dla Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w …………………………………. zwanej dalej Zamawiającym dostarczono Skaningowy Mikroskop Elektronowy o nazwie ………………………………………………………. o numerze identyfikacyjnym /fabrycznym …………………………………………

Strony potwierdzają:

1)      kompletność i zgodność dostawy ze specyfikacją funkcjonalno-techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do umowy,

2)      dostarczenie instrukcji obsługi oraz karty gwarancyjnej/książki dla dostarczonego sprzętu w języku polskim,

3)      poprawność funkcjonowania sprzętu potwierdzonego świadectwami wzorcowania wymaganymi przez Zamawiającymi,

4)      brak jakichkolwiek widocznych uszkodzeń sprzętu (po dokonaniu sprawdzenia działania i przetestowaniu),

5)      oznakowanie trwałe sprzętu znakiem CE, potwierdzonego deklaracją zgodności,

6)      udostępnienie Zamawiającemu przez Wykonawcę nazwy i kontaktu serwisu gwarancyjnego na zgłoszenie reklamacji,

7)      przeprowadzenie szkolenia dla co najmniej trzech osób z zakresu budowy, zasad działania, obsługi w czasie eksploatacji przedmiotu umowy, ze szczególnym uwzględnieniem czynności mogących doprowadzić do uszkodzenia oraz przepisów BHP

Zamawiający w dniu ……………… 2011 r. przyjmuje wyżej opisany sprzęt bez zastrzeżeń.

Zamawiający w dniu ……………… 2011 r. przyjmuje wyżej opisany sprzęt z zastrzeżeniami:

………………………………………………….

Podpis i pieczęć Zamawiającego                            Podpis i pieczęć Wykonawcy

Powinno być:     

                                                                                                                                           Załącznik nr 2 do umowy

(wzór)

Protokół zdawczo – odbiorczy

spisany w dniu ……………………….

W ramach umowy nr ………………………………. zawartej w dniu ………………2011 r. pomiędzy Instytutem Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu a …………………………………………………………….., dla Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w …………………………………. zwanej dalej Zamawiającym dostarczono ……………………………… o nazwie ………………………………………………………. o numerze identyfikacyjnym /fabrycznym …………………………………………Strony potwierdzają:

1)      kompletność i zgodność dostawy ze specyfikacją funkcjonalno-techniczną stanowiącą załącznik nr 1 do umowy,

2)      dostarczenie instrukcji obsługi oraz karty gwarancyjnej/książki dla dostarczonego sprzętu w języku polskim,

3)      poprawność funkcjonowania sprzętu potwierdzonego świadectwami wzorcowania wymaganymi przez Zamawiającego,

4)      brak jakichkolwiek widocznych uszkodzeń sprzętu (po dokonaniu sprawdzenia działania i przetestowaniu),

5)      oznakowanie trwałe sprzętu znakiem CE, potwierdzonego deklaracją zgodności,

6)      udostępnienie Zamawiającemu przez Wykonawcę nazwy i kontaktu serwisu gwarancyjnego na zgłoszenie reklamacji,

7)      przeprowadzenie szkolenia dla co najmniej trzech osób z zakresu budowy, zasad działania, obsługi w czasie eksploatacji przedmiotu umowy, ze szczególnym uwzględnieniem czynności mogących doprowadzić do uszkodzenia oraz przepisów BHP

Zamawiający w dniu ……………… 2011 r. przyjmuje wyżej opisany sprzęt bez zastrzeżeń.

Zamawiający w dniu ……………… 2011 r. przyjmuje wyżej opisany sprzęt z zastrzeżeniami:

…………………………………

Podpis i pieczęć Zamawiającego                           Podpis i pieczęć Wykonawcy

Tekst jednolity SIWZ uwzględniający powyższe zmiany znajduje się w załączniku.

icon doc page SWIZ

Sprostowanie z dnia 10.03.2011