Unieważnienie z dn. 14.11.2012 nr 1/NG/06/2012/I

Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Całodobowy dozór i ochrona mienia oraz sprzątanie pomieszczeń laboratoryjno – biurowych”.

 

UZASADNIENIE

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zostały złożone 3 oferty, w tym 1 oferta, która została złożona po terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie składania ofert oferowali wykonanie przedmiotu zamówienia w okresie rocznym za kwotę 610 658,40 brutto i kwotę 624 348,00 brutto
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę 544 735,20 brutto, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, przy czym zwiększenie tej kwoty do kwot oferowanych przez Wykonawców przekracza możliwości finansowe Zamawiającego.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Unieważnienie z dn. 14.11.2012 nr 1/NG/06/2012/I