Wyjaśnienia z dnia 26.05.2011

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Toruń 2011.05.26 Dot. Przetargu nieograniczonego na dostawę Stanowiska do badań właściwości reologicznych i przetwórczych tworzyw polimerowych Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu informuje, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia wpłynęły następujące pytania:

Zapytanie:

„1. Zamawiający wyspecyfikował w punkcie 1 ślimak o stopniu sprężenia 3:1 ze stali utwardzonej, chromowany powierzchniowo. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia ślimaka o stopniu sprężenia 3:1 ze stali hartowanej, azotowanej powierzchniowo?”

Odpowiedź:

Ad 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia ślimaka o stopniu sprężania 3:1 ze stali hartowanej, azotowanej powierzchniowo. Zamawiający wymaga dostarczenie ślimaka o stopniu sprężania 3:1 ze stali utwardzonej o ponadstandardowej obróbce powierzchni  poprzez chromowanie  z uwagi na poprawę procesu płynięcia polimerów w stanie stopionym i zmniejszoną przyczepność polimeru do powierzchni ślimaka co ułatwia proces oczyszczania kanału przepływu.

Zapytanie:

„2.Jeżeli Zamawiający specyfikuje ślimak o podwyższonej twardości, ze wzgledów eksploatacyjnych sugeruje się również zamówienie cylindra o podobnych właściwościach, w przeciwnym przypadku cylinder może ulec uszkodzeniu. Czy Zamawiający życzy sobie, aby cylinder był wykonany z materiału, który nie ulegnie uszkodzeniu przy pracy z utwardzonym ślimakiem (był również utwardzony)?”

 Odpowiedź:

Ad 2. Dla zespołów plastyfikujących (ślimak i cylinder) standardowo ich powierzchnia robocza jest utwardzona powierzchniowo przez azotowanie. Z tak utwardzoną powierzchnią może współpracować ślimak o ponadstandardowym wykonaniu z powierzchnią chromowaną.

Zapytanie:

„3. Zamawiający wyspecyfikował w punkcie 2 ślimak ze strefą mieszającą o długości 3D. czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia ślimaka o długości strefy mieszającej wynoszącej 49mm przy spełnieniu pozostałych warunków dotyczących tego ślimaka?”

Odpowiedź:

Ad 3. Zamawiający nie dopuszcza długości strefy mieszającej o wymiarze różniącym się od 3D który gwarantuje uzyskanie efektu poprawności wymieszania składników.

Zapytanie:

„ Zamawiający wyspecyfikował w punkcie 3 głowicę szczelinową min. 100×0-1,5mm z możliwością regulacji szczeliny. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia głowicy z możliwością regulacji szczeliny w zakresie od 0,2-1,2 albo 0,5-1,5 przy spełnieniu pozostałych warunków dotyczących tej głowicy?”

 Odpowiedź:

Ad 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia głowicy szczelinowej o regulacji szczeliny w zakresie różniącym się od wartości 0 – 1,5 mm z uwagi na konieczność wykonywania folii o minimalnej grubości rzędy 0,010 mm

Zapytanie:

Zamawiający wyspecyfikował w punkcie 5 głowicę rurkową o średnicy wewnętrznej 8mm, czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie głowicy rurkowej o średnicy wewnętrznej 7mm, przy spełnieniu pozostałych warunków dotyczących tej głowicy? W tym samym punkcie Zamawiający wyspecyfikował granulator z zakresem odciągu 0,1 do 30m.min. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia granulatora z zakresem odciągu 1-20 m/min przy spełnieniu pozostałych warunków dotyczących tego granulatora?”

Odpowiedź:

Ad 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia głowicy rurkowej o średnicy wewnętrznej 7 mm . Wymagany wymiar średnicy wewnętrznej głowicy rurkowej wynoszący 8 mm jest niezbędny w dalszej konfiguracji urządzeń współpracujących. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia granulatora z zakresem odciągu 1-20 m/min. Wymagana szybkość odciągu granulatora wynosząca 30 m/min jest niezbędna do zabezpieczenia procesu wytłaczania pręcika przez ustnik jednootworowy.

Zapytanie:

„6. W punkcie 6 Zamawiający użył stwierdzenia wartości reologiczne. Czy przez wartości reologiczne Zamawiający rozumie szybkość ścinania, naprężenie ścinające oraz lepkość?”

Odpowiedź:

Ad 6. Jako wartości reologiczne rozumie się szybkość ścinania, naprężenie ścinające i lepkość.

Zapytanie:

„7. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia elementów wyspecyfikowanych w punkcie 7 bez przesłony irysowej, sterownika średnicy rozdmuchiwanej folii oraz płynnej regulacji odległości wałków zamykających do głowicy, przy spełnieniu pozostałych warunków występujących w punkcie 7? W tym samym punkcie Zamawiający wyspecyfikował układ tłoczenia powietrza chłodzącego o zmiennym ciśnieniu do co najmniej 3m3/min? Czy w drodze omyłki pisarskiej nie użyto stwierdzenia 3m3/min zamiast 3dm3/min

Odpowiedź:

Ad 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia elementów wyspecyfikowanych w pkt. 7 bez przesłony irysowej, sterownika średnicy rozdmuchiwanego rękawa oraz płynnej regulacji odległości wałków zamykających od głowicy. Układ tłoczenia powietrza chłodzącego winien posiadać możliwość płynnej regulacji ciśnienia do co najmniej 3 m3/min.

Zapytanie:

„8. Zamawiający wyspecyfikował w punkcie 11 odciąg taśmowy o szerokości taśmy co najmniej 140mm, wyposażony w walec chłodzący z zasilaniem powietrznym. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia odciągu taśmowego o szerokości taśmy 120mm bez walca chłodzącego z zasilaniem powietrznym przy spełnieniu pozostałych warunków dotyczących tego odciągu taśmowego?”

Odpowiedź:

Ad 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostarczenia odciągu taśmowego o szerokości taśmy mniejszej od 140 mm oraz bez walca chłodzącego z uwagi na planowane prace badawcze wytłaczania folii z głowicy szczelinowej o szerokości 150 mm a szerokości wytłoczyny na odciągu wynoszącej 140 mm.

Zapytanie:

„9. Zamawiający wyspecyfikował w punkcie 12 kalender z nawijakiem wyposażony w trzy walce o szerokości co najmniej 250mm? Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie kalendra z nawijakiem wyposażonym w trzy walce o szerokości 200mm przy spełnieniu pozostałych warunków dotyczących tego kalendera?” Odpowiedź:Ad 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wyposażenia kalandra w walce termostatowane o szerokości mniejszej niż 250 mm z uwagi na planowane prace badawcze laminowania taśm o szerokości 250 mm.  

Zapytanie:

„10. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia okresu dostawy ponad 3 miesiące na całość zamówienia albo niektóre jego elementy, ponieważ część z nich musi zostać wykonana na specjalne zamówienie?”

Odpowiedź:

Ad 10. Zamawiający nie dopuszcza  możliwości wydłużenia ponad 3 miesiące okresu dostawy urządzeń i podzespołów wymienionych w specyfikacji przetargowej.

Wyjaśnienia z dnia 26.05.2011