Wyjaśnienia do zamówienia nr 5/GP/08/2011/I z dnia 29.07.2011

icon doc page

WYJAŚNIENIA DO SIWZ
Toruń, dn. 29.07.2011r.

Wyjaśnienia do zamówienia nr 5/GP/08/2011/I  Dostawa urządzeń badawczych

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w prowadzonym postępowaniu nr 5/GP/08/2011/I  – Dostawa urządzeń badawczych wpłynęły dwa zapytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi

Zapytanie 1 (Wpłynęło do Zamawiającego w dn. 22.07.2011)

Część nr 1- dostawa stanowiska badawczego przeznaczonego do badań dynamicznych i zmęczeniowych

Z uwagi na wprowadzenie nowych wymagań technicznych w SIWZ, poprzez wyjaśnienia przedstawione przez Zamawiającego w dniu 19.07.2011 r., uprzejmie prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:1. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stanowiska badawczego wyposażonego w cyfrowy system sterujący posiadający procesor inny niż GP64bit ale będący procesorem o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych w stosunku do wskazanego podzespołu?

Zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że dopuszcza się złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

Odpowiedź. ad 1

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania innego procesora niż procesor 64 bit. Wskazane przez Zamawiającego określenie procesora ,,GP64Bit” wywodzi się z terminologii informatycznej co nie może być utożsamianie ze wskazaniem znaku towarowego, patentu lub  pochodzenia.

 Zapytanie 2 (Wpłynęło do Zamawiającego w dn. 20.07.2011)

Sprawa dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego „dostawa urządzeń badawczych ”. – Nr postępowania: 5/GP/08/2011/           

 Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 177 z późn. zmianami), ……… niniejszym składa zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Część nr 3 – dostawa spektrometru absorpcji atomowej

1. Czy Zamawiający wymaga by w kwestii mineralizatora, osoby wykonujące instalację, doradztwo, szkolenie  i serwisowanie,  były oficjalnie uprawnione (autoryzowane) przez producenta sprzętu do wykonywania wszystkich w/w czynności w pełnym zakresie SIWZ dotyczącym i mineralizatora i jego ewentualnej rozbudowy, czy tylko do sprzedaży mineralizatora?

  Uzasadnienie:

 Nie jest korzystne dla Zamawiającego by, np. w kwestii serwisu lub rozbudowy systemu mineralizacji, odsyłać Go do innego podmiotu, który może nie wyrazić zgody na tę usługę, ponieważ wiąże się to z odpowiedzialnością za zainstalowany wcześniej przez kogoś innego system, a w przypadku kłopotów z pracą nowego podzespołu trudno byłoby stwierdzić czy winna temu jest wadliwa praca mineralizatora czy nowego podzespołu.

 Odpowiedź ad. 1

 Zamawiający wymaga realizacji zamówienia na warunkach określonych w SIWZ, w tym wzorze umowy. Zamawiający nie przewiduje wprowadzania dodatkowych wymagań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Czy serwis systemu mineralizacji musi posiadać udokumentowane pozwolenie producenta na legalne oferowanie, sprzedaż, instalację i serwisowanie kompletnego aparatu na terenie Polski wraz z opcjami rozbudowy, czy tylko prawidłowego ,,dobrania” wszystkich tych opcji?

Uzasadnienie:  Użyty w SIWZ zwrot ,,dobranie” nie jest równoważne formalnemu i legalnemu oferowaniu i sprzedaży elementów mineralizatora na terenie Polski.   

Odpowiedź ad. 2

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia na warunkach określonych w SIWZ, w tym wzorze umowy. Zamawiający nie przewiduje wprowadzania dodatkowych wymagań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.3. Czy w zakresie szkoleń dotyczących mineralizatora, Zamawiający wymaga od  osób prowadzących szkolenia potwierdzonych przez producenta kompetencji tylko w zakresie samej mineralizacji, czy także w zakresie związanych z mineralizatorem, a będących elementem SIWZ procesów: odparowania, zatężania, suszenia, ekstrakcji i syntez mikrofalowych?

 Uzasadnienie:

Standardowo ze względów bezpieczeństwa  użytkownicy mineralizatorów w ramach metodyki pracy wymagają od serwisu potwierdzonych przez producenta kompetencji w zakresie w/w  procesów  wykorzystania mineralizatora, tzn.: mineralizacji, odparowania, zatężania, suszenia, ekstrakcji i syntez mikrofalowych.

 Odpowiedź ad. 3

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia na warunkach określonych w SIWZ, w tym wzorze umowy. Zamawiający nie przewiduje wprowadzania dodatkowych wymagań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Prawo zamówień publicznych jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1 tego artykułu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić  wniosek bez rozpoznania.

Tekst jednolity SIWZ uwzględniający wymagania dotyczące procesora w załączniku.
icon doc pageTekst jednolity SIWZ

Wyjaśnienia do zamówienia nr 5/GP/08/2011/I z dnia 29.07.2011