Zaproszenie do negocjacji

Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu; 87-100 Toruń, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 zaprasza zainteresowane podmioty do negocjacji w sprawie sprzedaży prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej halą produkcyjną, budynkiem biurowo-socjalnym i wiatą magazynową położoną w Toruniu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 55.

Przedmiotem sprzedaży jest:

1.       Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami o funkcji biurowo-przemysłowej, położona w Toruniu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, obejmująca prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntu numerem 109/3, 186/8, 110/5 i 185/11 ( obręb ew. 44) o powierzchni 6.352,0 m2 oraz budynki:

a.        hala produkcyjna (nr budynku – B1)

b.       budynek biurowo-socjalny (nr budynku – B2)

c.        wiata magazynowa (nr budynku – B3)

d.       budynek kompresorowni

o łącznej powierzchni użytkowej wg operatu szacunkowego ok. 800.0m2.

Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Toruniu, Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzone są Księgi Wieczyste nr: TO1T/00038402/3, TO1T/00018688/5, TO1T/00032779/4. Wartość nieruchomości ustalona na podstawie operatu szacunkowego wynosi – 1 175 810,00 zł netto.

 

Z przedmiotem sprzedaży oraz operatem dotyczącym wartości rynkowej i stanu zabudowanej działki nr 109/3, 186/8, 110/5 i 185/11 oraz pozostałymi warunkami sprzedaży można zapoznać się od dnia ogłoszenia w siedzibie Instytutu Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 w Toruniu. I

 

Warunkiem przystąpienia do negocjacji jest przesłanie do Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej – Curie 55; 87-100 Toruń, pisemnej oferty wstępnej nabycia ww. składników majątkowych, w terminie do 03.07.2012r. (w przypadku wysłania pocztą decyduje data wpływu). Ważna oferta wstępna powinna zawierać:

          aktualne dane oferenta (imię, nazwisko, adres zamieszkania lub nazwę i siedzibę oraz formę prawną oferenta, NIP, REGON, ew. PESEL) oraz aktualny (3 miesiące) wypis z właściwego rejestru,

          proponowaną cenę zakupu, która nie może być niższa niż 783 873,33-  zł netto.

          zgodę oferenta na parafowanie wynegocjowanej umowy sprzedaży, w celu uzyskania zgody Ministra Skarbu Państwa w trybie art. 5a-c ustawy z dnia 8 sierpnia 1996r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493 z późn. zm.),

          zobowiązanie oferenta do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży,

          oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym, technicznym i faktycznym sprzedawanych składników majątkowych oraz nie wnosi z tego tytułu żadnych zastrzeżeń.                          

Podmioty, które złożą ważną ofertę wstępną zostaną zaproszone do negocjacji. Przedmiotem negocjacji będzie cena zakupu prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej zabudowanej halą produkcyjną, budynkiem biurowo-socjalnym i wiatą magazynową położoną w Toruniu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 oraz zapisy umowy sprzedaży. Po zakończeniu negocjacji, w terminie 7 dni, podmioty zaproszone do negocjacji zobowiązane będą do złożenia ofert wiążących. Złożone oferty wiążące zostaną ocenione przez Zespół ds. rokowań powołany przez Dyrektora Instytutu, który dokona wyboru podmiotu, z którymi podpisana zostanie umowa sprzedaży.    

Instytut ma prawo odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn, przedłużenia terminów składania ofert, wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmie negocjacje oraz nie zwraca kosztów negocjacji poniesionych przez zainteresowane podmioty.

 

Szczegółowych informacji udzielać będzie Pani Hanna Gruszczyńska, tel. kom. 530600223. Pytania można przesyłać także na adres sekretariat@impib.pl lub faksem na nr 56 6500333.

Zaproszenie do negocjacji