Zaproszenie do składania ofert na dostawę ultradźwiękowego miernika grubości powłok

Gliwice, 09.02.2016 r.
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ
Ultradźwiękowy miernik grubości powłok
 
w ramach realizowanego projektu pn. „Opracowanie technologii innowacyjnych, wielofunkcyjnych klejów opartych na spoiwach o ograniczonej kompatybilności przeznaczonych do połączeń adhezyjnych różnych materiałów”.

1) Określenie Zamawiającego:
Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
Oddział Farb i Tworzyw
ul. Chorzowska 50A, 44-100 Gliwice

2) Opis przedmiotu zamówienia
Urządzenie powinno być przenośne, służyć do pomiaru do trzech pojedynczych warstw powłoki jednocześnie wraz z interpretacją graficzną wyniku.
Urządzenie powinno mierzyć grubość powłok na podłożu niemetalicznym, takim jak np.: drewno, beton, szkło, tworzywo, guma itp.
Zgodność z normą ISO 2808.
Zakres pomiarowy: od około 13 µm do 1 000 µm

3) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 cena – 100%

4) Miejsce i termin składania ofert:
pisemnie: na adres siedziby Zamawiającego – ul. Chorzowska 50A; 44-100 Gliwice;
za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e.langer@impib.pl
Termin: do 12.02.2016 r. do godziny 12.00
 
5) Prawidłowa oferta powinna zawierać:
– nazwę, dane teleadresowe i NIP oferenta,
– numer i datę wystawienia oferty,
– oferowaną cenę brutto i netto,
– termin ważności oferty – co najmniej 14 dni,
– okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące.
 
Osobą uprawnioną do Kontaktów z oferentami jest: EWA LANGER
nr tel. 32 231 90 45 , e.langer@impib.pl
Instytutowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.
Zamówienie zostanie przesłane oferentowi, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
Koszt przygotowania oferty ponosi wyłącznie oferent, a w razie nieuwzględnienia oferty, oferentom nie przysługują względem Instytutu żadne roszczenia.
W razie niewybrania żadnej z ofert Instytut zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wybranym lub wybranymi oferentami.
Zaproszenie do składania ofert na dostawę ultradźwiękowego miernika grubości powłok