Zaproszenie do składania ofert na dostawę urządzenia do automatycznego oznaczania kąta zwilżania, napięcia powierzchniowego oraz swobodnej energii powierzchniowej

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA DOSTAWĘ, MONTAŻ I URUCHOMIENIE

Urządzenia do automatycznego oznaczania kąta zwilżania, napięcia powierzchniowego oraz swobodnej energii powierzchniowej

służącego wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju; w ramach realizowanego projektu pn. „Opracowanie technologii innowacyjnych, wielofunkcyjnych klejów opartych na spoiwach o ograniczonej kompatybilności przeznaczonych do połączeń adhezyjnych różnych materiałów”.

 1. Określenie Zamawiającego:

  Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników

  Oddział Farb i Tworzyw

  ul. Chorzowska 50A, 44-100 Gliwice

 2. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Funkcjonalno – Techniczna Urządzenia

 3. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 • cena – 60%

 • gwarancja – 20%

 • czas dostawy – 20%,

 1. Miejsce i termin składania ofert:

 • pisemnie: na adres siedziby Zamawiającego – ul. Chorzowska 50A; 44-100 Gliwice;

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e.langer@impib.pl

  Termin: 5dni od momentu opublikowania zapytania, tj. do dnia 21.11.2015 r.

 1. Prawidłowa oferta powinna zawierać:

 • nazwę, dane teleadresowe i NIP oferenta,

 • numer i datę wystawienia oferty,

 • oferowaną cenę brutto i netto,

 • termin ważności oferty – co najmniej 14 dni,

 • okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące,

 • opis doświadczenia (referencje) – jako załącznik do oferty.

Oferta powinna być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentacji, podpis powinien być czytelny i opatrzony imiennymi pieczątkami

Osobą uprawnioną do Kontaktów z oferentami jest: EWA LANGER

– nr tel. 32 231 90 45 , e.langer@impib.pl

Instytutowi przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty.

Umowa zawarta zostanie z oferentem, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Koszt przygotowania oferty ponosi wyłącznie oferent, a w razie nieuwzględnienia oferty, oferentom nie przysługują względem Instytutu żadne roszczenia.

W razie niewybrania żadnej z ofert Instytut zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji z wybranym lub wybranymi oferentami.

 

Załącznik nr 1

Specyfikacja funkcjonalno – techniczna

Zaproszenie do składania ofert na dostawę urządzenia do automatycznego oznaczania kąta zwilżania, napięcia powierzchniowego oraz swobodnej energii powierzchniowej