Zaproszenie do składania ofert

Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników zaprasza do złożenia oferty w sprawie udzielenia zamówienia na dostawę stanowiska do graficznej i przestrzennej interpretacji konstrukcji oraz procesu technologicznego wytwarzania metodą termoformowania opakowań z tworzyw polimerowych ulegających biodegradacji w warunkach kompostowania przemysłowego.

Stanowisko powinno spełniać następujące cechy użytkowe:

– Możliwość bezpośredniej pracy na plikach dwg
– Zaawansowane funkcje modelowania bryłowego
– Zaawansowane funkcje modelowania powierzchniowego
– Tworzenie zespołów
– Projektowanie konstrukcji spawanych, konstrukcji ramowych i części blaszanych
– Tworzenie dokumentacji rysunkowej
– Bibliotekę elementów znormalizowanych
– Możliwość dynamicznej symulacji działania urządzenia
– Statyczne obliczenia wytrzymałościowe Metodą Elementów Skończonych
– Analizę powierzchni
– Moduł do tworzenia dokumentacji płaskiej parametrycznej
– Rozszerzone możliwości zarządzania dokumentacją
– Możliwość pracy na architekturach 64 bitowe
– Możliwość wymiany danych przy pomocy uniwersalnych plików STEP, IGES itp.
– Manipulator 3D

oraz posiadać opiekę techniczną przez okres min. roku zawierającą:
– Pomoc przy instalacji systemu
– Aktualizacje oprogramowania
– Dostęp do pomocy telefonicznej
– Dostęp do pomocy sieciowej
– Makra i dodatkowe aplikacje

Oferta cenowa powinna zawierać dokładny opis proponowanego stanowiska z opisem jego parametrów użytkowych i funkcjonalnych, termin i warunki gwarancji na poszczególne elementy stanowiska, warunki płatności (min. 21 dni od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego będącego podstawą do wystawienia faktury). Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z dostawą stanowiska, jego serwisem (w okresie gwarancyjnym) oraz przeszkoleniem min. 2 pracowników.

Proszę o wskazanie, która część zamówienia zostanie wykonana przy udziale podwykonawców, jeżeli podwykonawcy będą brać udział w wykonaniu zamówienia.

Zamówienie finansowane będzie ze środków Unii Europejskiej. Projekt „Materiały opakowaniowe nowej generacji z tworzywa polimerowego ulegającego recyklingowi organicznemu”, nr umowy POIG 01-03-01-00-018/08-01. Priorytet 1. Badanie i rozwój nowoczesnych technologii; Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe; Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Ostateczna decyzja w sprawie wyboru oferty należy do Zamawiającego.

Ofertę proszę przesłać mailem na adres m.korzeniewska@impib.pl oraz pocztą na adres Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M.Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń do 01.06.2011r.

Zaproszenie do składania ofert