Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Dyrektora Instytutu IMPiB z dnia 2017-09-12

Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko
Dyrektora Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z siedzibą w Toruniu

Komisja do spraw wyłonienia kandydata
na Dyrektora Instytutu
Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
z siedzibą w Toruniu (dalej Komisja)

na podstawie

art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1158 j.t.)

zaprasza do składania zgłoszeń

na stanowisko Dyrektora Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
z siedzibą w Toruniu

I. Wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych kandydata:

Kandydat na stanowisko Dyrektora Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników powinien wykazać, że:

1) posiada co najmniej stopień naukowy doktora;

2) korzysta z pełni praw publicznych;

3) posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami pracowniczymi;

4) ) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

II. Kandydaci proszeni są o złożenie wraz ze zgłoszeniem następujących dokumentów:

1) CV, informacji o dorobku naukowym i zawodowym; informacji o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników;

2) koncepcji rozwoju Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w wersji papierowej;

3) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej i wykształcenia; kopie dokumentów mogą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;

4) oświadczenia o niebyciu skazanym za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

5) oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych;

6) oświadczenia o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska dyrektora instytutu badawczego;

7) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

8) oświadczenia kandydata o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procedury wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz.U. 2016 r. poz. 922);

9) informacji o sposobie kontaktowania się z kandydatem (adres do korespondencji, adres mailowy oraz telefon kontaktowy).

Do zgłoszenia kandydat może dołączyć dodatkowe informacje o odbytych stażach i szkoleniach,
o dodatkowych uprawnieniach i certyfikatach.

Zgłoszenia kandydatów niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu oraz złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

Ponadto

III. Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników:

– kserokopia statutu Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników,

– kserokopia regulaminu organizacyjnego Instytutu Materiałów Polimerowych i Barwników,

– kserokopia sprawozdania finansowego Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników za rok 2016,

będą udostępnione do wglądu kandydatom na stanowisko dyrektora w siedzibie Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55 w sekretariacie Instytutu pok. 107, w dniach roboczych Instytutu w godzinach od 700 do 1500 od dnia następnego po dniu ogłoszenia zaproszenia do składania zgłoszeń na stanowisko dyrektora do ostatniego dnia składania zgłoszeń.

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie materiałów informacyjnych jest pani Danuta Skowrońska (e-mail: sekretariat@impib.pl, tel. 56 650-00-44).

IV. Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko dyrektora Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z siedzibą w Toruniu – nie otwierać” w Kancelarii Głównej w Biurze Podawczym Ministerstwa Rozwoju w Warszawie, Plac Trzech Krzyży 3/5 w dni robocze w godz. 815 -1615 lub przesłać listem poleconym na adres Ministerstwo Rozwoju Departament Jednostek Nadzorowanych i Podległych, 00-507 Warszawa, Plac Trzech Krzyży 3/5 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie na stanowisko dyrektora Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników z siedzibą w Toruniu – nie otwierać”.

V. Termin składania zgłoszeń do dnia 6 października 2017 r. W przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu zgłoszenia do Ministerstwa Rozwoju.

Komisja informuje, że kandydat może zostać zaproszony na rozmowę w przedmiocie: (a) kwalifikacji
i doświadczenia zawodowego kandydata pod kątem umiejętności zarządczych właściwych na stanowisku dyrektora instytutu badawczego z uwzględnieniem przebiegu pracy w instytucie badawczym, jeśli kandydat pełnił w nim funkcje kierownicze, a także (b) koncepcji kandydata co do rozwoju Instytutu Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników.

O terminie i miejscu rozmowy wybrany kandydat lub wybrani kandydaci zostanie/zostaną poinformowany/poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres wskazany w zgłoszeniu.

Zaproszenie do składania zgłoszeń na stanowisko Dyrektora Instytutu IMPiB z dnia 2017-09-12