Zawiadomienie z dn. 17.04.2012r. 2/NG/1/2012/II

O wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę zestawu aparatury do pomiaru właściwości elektrycznych materiałów polimerowych i powłok

Numer ogłoszenia: 89954 – 2012; data zamieszczenia: 22.03.2012

Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, ul. M. Skłodowskiej-Curie 55, 87-100 Toruń, działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm) zawiadamia, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę zestawu aparatury do pomiaru właściwości elektrycznych materiałów polimerowych i powłok dokonano wyboru oferty na część 1 – aparatura do pomiaru oporności powierzchniowej i objętościowej izolacji złożonej przez firmę:

HELMAR
Jacek A. Dobrowiecki
ul. Karmelicka 4B/8
00-149 Warszawa

Wartość oferty brutto 47 847,00zł

Oferta była jedyną złożoną ofertą dla części 1 i otrzymała w jedynym kryterium oceny ofert najniższa cena (100%) –  100 punktów

Ponadto Zamawiający – Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników informuje, że działając na podstawie ort. 93 ust. 1 pkt. 1 uPzp unieważnił postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego na Część 2 – aparatura do oznaczania właściwości dielektrycznych (stałej dielektrycznej i współczynnika stratności) w zmiennych warunkach.
albowiem w terminie, tj. do dnia 10.04.2012r. godz. 08.00 na powyższą części zamówienia nie złożono żadnej oferty.

Zawiadomienie z dn. 17.04.2012r. 2/NG/1/2012/II